19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Starpvalstu sadarbība veicinās uzņēmējdarbības attīstību

Print Friendly, PDF & Email

kulturas mantojumsAr š.g. 30.aprīli savu darbību uzsāk projekts Nr.ELRII-291 „Kultūras mantojuma un dabas resursu izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā pierobežas reģionos” („Heritage Business”). Pirmā projekta partneru tikšanās notika 7. maijā Obinitsā, Setomaa, Igaunijā. Projekta partneri – Setomaa pagastu apvienība (Igaunija), Pečoru rajona administrācija (Krievija) un Apes novada pašvaldība (Latvija). Šīs organizācijas apvienojušas savus spēkus uzņēmējdarbības attīstībai savās teritorijās, mazo un vidējo uzņēmumu darbībai pierobežas zonā, veicinot pārrobežu sadarbību, izmantojot vietējo kultūras mantojumu un dabas resursus savu produktu izstrādē. Projekts ir vērsts uz mazo un vidējo uzņēmumu spējām izmantot vietējo kultūras mantojumu, tradīcijas un vietējos resursus dažādās uzņēmējdarbības nozarēs. 2014.gadā Pečoru pilsētā tiks atvērts pārrobežu uzņēmējdarbības sadarbības centrs. Mazie un vidējie uzņēmumi no pierobežas reģiona varēs izmantot šo centru, gan rīkojot kopīgas sanāksmes, apspriedes, apmācības, seminārus, varēs prezentēt un piedāvāt savu produkciju un pakalpojumus partneriem, kā arī iegūt informāciju par sadarbības iespējām un tirgus preču noietu Krievijā un Igaunijā. Plānoti arī pieredzes apmaiņas braucieni uzņēmējiem pie sadarbības partneriem. Kā otra projekta aktivitāte tiek plānota ieviest skolās, proti, tiks organizētas uzņēmējdarbības apmācības skolniekiem un skolotājiem no Setomaa, Pečoriem un Apes, kopīgi izveidojot pārrobežu sadarbības tīklu skolām, kas piedalās šajā programmā. Plānoti apmaiņas mācību braucieni skolēnu grupām un skolotājiem uz Krieviju un Igauniju, lai dalītos biznesa ideju plānošanā un realizēšanā.

Informācijas semināri projekta mērķa grupām un plašākai sabiedrībai notiks š.g. 23.maijā pulksten 14.00, Radošo Ideju Centrā, Apes tautas namā, Apē, Latvija (info un reģistrācija Liene Ābolkalne, liene.abolkalne@ape.lv), 28.maijā Varskā, Igaunija (informācijas un reģistrācija Kaja Tullus, kaja@setomaa.ee) un 29.maijā Pečoros, Krievija (info un reģistrācija Elena Kitchkina, serdolik9@mail.ru).

Projekts „Heritage Business” finansē Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Apes pašvaldības kopējais projekta budžets ir 57 245 EUR, t.sk. programmas finansējums ir 90% jeb 51 519 EUR un pašvaldības līdzfinansējums ir 10% jeb 5 726 EUR.

Dalīties:
23. maijs, 2013, Madara Tjuksa
lveerudeen