19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Aizvadīts pirmais pašvaldības administrācijas pieredzes brauciens uz Norvēģiju

Print Friendly, PDF & Email

logoNo 6.oktobra līdz 10.oktobrim projekta “Pieredzes apmaiņas vizītes starp Latviju un Ziemeļvalstīm, veicinot apmaiņu  ar labās prakses piemēriem pašvaldību administratīvā darba nodrošināšanā” ietvaros, astoņi Apes novada pašvaldības pārstāvji devās pirmajā administrācijas pieredzes braucienā uz Norvēģiju.

Norvēģijas vietējo un reģionālo pašvaldību asociācijā Apes novada pašvaldības darbinieki tikās ar Elitu Cakuli, asociācijas Starptautisko projektu nodaļas vadītāju, kura iepazīstināja ar Norvēģijas valdības struktūru, kur ir gan valsts līmenis, reģionālais līmenis ar gubernatoru un 35 valsts aģentūrām, kā arī trešais līmenis ar 428 vietējām pašvaldībām, gan 18+ reģioniem, par funkciju pārdali starp valsti, reģioniem un pašvaldībām, un reformu procesiem Norvēģijas pašvaldību sistēmā, kur plānots, ka tiks apvienotas pašvaldības līdz 2017. gadam, kaut gan pirms tam rīkojot iedzīvotāju referendumu par brīvprātīgu apvienošanos.

Norvēģijas vietējo un reģionālo pašvaldību asociācijas pārstāvji stāstīja par vietējo pašvaldību struktūru, vietējās demokrātijas veidošanas nozīmīgumu Norvēģijā, kā arī sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, uzsverot brīvprātīgo darbu, kā vienu no sektoriem, kurš lielā mērā nodrošina dažādu organizāciju veiksmīgu pastāvēšanu.

Viesojoties aģentūrā “Inovāciju Norvēģija” (Innovasjon Norge/Innovation Norway) Apes novada pārstāvji guva ieskatu, kā valsts veidota aģentūra piedāvā finansējumu un pakalpojumus ar mērķi veicināt inovācijas uzņēmējdarbībā un rūpniecībā visā Norvēģijā, stiprinot reģionālo attīstību un popularizējot norvēģu rūpniecību un Norvēģiju kā tūrisma galamērķi. Aģentūra palīdz klientu idejas pārvērst biznesa veiksmes stāstos, darbojoties 6 prioritāros virzienos: enerģija un vide, veselība, lauksaimniecība, jūra, jūras/eļļas un gāzes un tūrisms sektoros. Inovāciju Norvēģijai ir pārstāvniecības vairāk nekā 30 valstīs, arī Tallinā.

Nevalstiskajā organizācijā SAFIR centrā pašvaldības darbinieki iepazinās ar brīvprātīgo piesaisti darbā ar sociāli mazaizsargātām un atkarīgo cilvēku grupām, to darba organizāciju, formām, realizāciju un finansējumu, kā arī finansējuma piesaistes iespējām un darbībām, lai to realizētu. Kā arī iespējām organizēt kursus un dažāda veida apmācības un saistošus izglītojošus atpūtas pasākumus cilvēkiem ar atkarībām.

Fredrikstad pašvaldībā Apes novada delegācija iepazinās ar vietējās demokrātijas veicināšanas paņēmieniem, kā spilgtākos atzīmējot dažādas tikšanās ar iedzīvotājiem gan klātienē, gan sociālajos tīklos. Fredrikstad viens no veiksmes stāstiem ir sabiedrības līdzdalība budžeta veidošanas procesā. Pašvaldība 2010.gadā piedāvāja jauniešiem izteikt priekšlikumus,  kur viņu prāt būtu jāiegulda 200.000 NOR  finanšu līdzekļi un 62% no jauniešiem nobalsoja par ideju – organizēt pasākumu – spēļu tīkls jauniešiem – FredrikstadLAN. Kopš 2010.gada FredrikstadLAN ir ikgadējs pasākums, ko organizē paši jaunieši – vienkopus vienā lielā telpā satiekoties ap 200 jauniešiem un savstarpēji spēlējot dažādas datorspēles.

Fredrikstad pašvaldības priekšrocības ir upe, kura šķērso pilsētu, vecpilsēta, kura ir otrpus upes krastā, piekrastes līnija, kultūras aktivitātes visa gada garumā, parki un zaļās zonas, pārvietošana no kuģu rūpniecības/ smagās rūpniecības uz jauno industriālo parku. Pašvaldība veido mērķtiecīgu ceļu jaunai uzņēmēju piesaistei, veidojot industriālo parku. Fredsikstad pašvaldība apzinās, ka tā ir populāra pilsēta Norvēģijā, kurā labprāt dzīvo iedzīvotāji, bet viņiem, lai cik neparasti tas būtu, ir nepieciešams vēl vairāk darba vietu, lai nodrošinātu izaugsmi pašvaldībā. Tāpēc viņi ir izvirzījuši prioritāros soļus – Gudra veselība, gudrs transports, gudra enerģija, gudra ceļošana, gudra pašvaldība, ar dažādiem mērķiem tālākai virzībai un realizēšanai, uzlabojot iedzīvotāju labklājību.

Piecās dienās, piedaloties diskusijās gan ar Norvēģijas vietējo un reģionālo pašvaldību asociācijas pārstāvjiem Oslo, gan Fredrikstad pašvaldību, nevalstisko organizāciju Safir un Norvēģijas valsts uzņēmējdarbības instrumentu “Inovāciju Norvēģija“, Apes novada domes darba grupa guva priekšstatu par valsti, kurā Konstitūcija ir iesakņojusies jau 200 gadus, ar spēcīgām tradīcijām gan kultūrā, gan valsts pārvaldē, kur vietējā demokrātija ir augstā raudzē ar mērķtiecīgu tās veidošanu un ieviešanu sabiedrībā, uzlabojot labklājību un iedzīvotāju vēlmi līdzdarboties pašvaldības un valsts lēmumu pieņemšanā un īstenošanā. Pieredzes apmaiņas braucienā tika iegūti kontakti ar organizācijām un speciālistiem, ieskicēti iespējamie sadarbības virzieni un turpmākie iespējamie projekti sadarbībā ar Norvēģijas pašvaldībām.

Otrs pieredzes apmaiņas brauciens uz Dāniju ir paredzēts 2015.gada februārī.

Projekts “Pieredzes apmaiņas vizītes starp Latviju un Ziemeļvalstīm, veicinot apmaiņu  ar labās prakses piemēriem pašvaldību administratīvā darba nodrošināšanā” tiek īstenots Nordic-Baltic Mobilitātes Programmas valsts pārvaldei 2014”, projekta Nr. PA-GRO-638 ietvaros, projekta darbības laiks no 01.07.2014. līdz 01.03.2015.

 
 Ilze Ērmane
Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Dalīties:
5. novembris, 2014, Madara Tjuksa
lveerudeen