19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Apes novada domes administrācija gūst pašvaldības darba pieredzi Dānijā

Print Friendly, PDF & Email

 

nordNo šā gada 9.februāra līdz 12.februārim astoņi Apes novada domes administrācijas pārstāvji piedalījās pieredzes braucienā uz Dāniju, Soro pašvaldību, lai iepazītu labās prakses piemērus pašvaldības administratīvā darba nodrošināšanā.

Soro pašvaldības pārstāvji – Niels-Henrik Glisbjerg un Majbritt Thomson iepazīstināja gan ar Dānijas valsts, gan reģionu, gan vietējo pašvaldību struktūru, lielu vērību veltot 2007.gadā notikušajai valsts pārvaldes reformai, kur no 271 vietējām pašvaldībām un 13 apgabaliem rezultātā izveidoja 98 vietējās pašvaldības un piecus reģionus. Galvenā reģiona atbildības joma Dānijā ir veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana (slimnīcu uzturēšana), kā arī nodarbinātības jautājumi un publiskais transports (autobusu satiksme un vietējais dzelzceļš). Savukārt vietējo pašvaldību atbildībā, arī Soro pašvaldībā, kurā ir apmēram 29 tūkstoši iedzīvotāju, ir jānodrošina šādas funkcijas: izglītības funkcija, kas ietver pirmsskolas un 1.-9. klases nodrošināšanu (kas ir obligāts pasākums), kultūras, sporta un bibliotēkas pieejamība, vides kontrole, kas ir atšķirīgi kā Latvijā, arī vides aizsardzība, dzeramā ūdens nodrošināšana, nodarbinātība, kas ietver arī palīdzības sniegšana bezdarbniekiem, sociālo pakalpojumu sniegšana, tajā skaitā veco ļaužu aprūpe, veselības joma, arī bēgļu integrēšana pašvaldībā, komunālie pakalpojumi un vietējo ceļu apsaimniekošana.

Šobrīd Dānijas pašvaldības darbojas pēc principa, ka visi jautājumi un lēmumu pieņemšana jāspēj realizēt pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem. Bet, neskatoties uz to, Dānija plāno spert nākamo soli reformu realizēšanā, uzsvaru liekot uz lielo pašvaldību veidošanu līdz 60 000 un vairāk par 60 000 iedzīvotāju vienā pašvaldībā. Diemžēl tiek novērota arī negatīvā tendence, līdzīgi kā tas ir Latvijā, iedzīvotāji pārceļas dzīvot uz lielākajām pilsētām, lauku apvidus atstājot arvien mazāk apdzīvotus, līdz ar to pamazām vietējās pašvaldībās apjomīgais pakalpojuma grozs zaudē savu vērtību un ilgdzīvošanu. Soro pašvaldības pārstāvji uzsvēra, ka Soro ir komfortabla vieta jaunajām ģimenēm, nodrošinot labus apstākļus mājvietas ierīkošanai, kā arī 80 km attālums līdz galvaspilsētai, ar sakārtotu transporta sistēmu, ļauj katru dienu doties darba gaitās ārpus Soro, ko šobrīd dara jau ap 2000 iedzīvotāju.

Vizītes ietvaros Apes novada pārstāvji tikās ar Soro biznesa attīstības padomes vadītāju Michael von Bülow. Padomes darbības lauks ir atbalsta sniegšana gan esošajiem, kā arī jaunajiem uzņēmējiem. Šī valde finansiāli nepalīdz, bet gan iedvesmo uzņēmējus – kā veiksmīgāk plānot, kā atrast sev raksturīgāko kompetenci, to tālāk lolot, lai spētu aptvert plašāku mērķauditoriju, kā arī nepārtraukti runāt, stāstīt, lai ikviens ir informēts par uzņēmumu, par tā pakalpojumiem un iespējām. Soro pašvaldībā izkristalizējas šādas uzņēmējdarbības nozares: metāla apstrāde, vietējā pārtikas ražošana, veselības aprūpe un tehnoloģijas, kā arī tūrisma nozare. Biznesa padome veiksmīgi īsteno atbalsta mehānismu uzņēmēju savstarpējai kontaktu veidošanai – ir izveidots kopējs tīklošanas modelis, kur katrs uzņēmējs savā interneta vietnē var komunicēt ar citiem uzņēmējiem, veicinot savstarpējo sadarbību un attīstību uzņēmējdarbības vidē. Tādā veidā kopā sadarbojoties vairākiem uzņēmumiem, tiek dota iespēja piedāvāt plašāku piedāvājuma klāstu potenciālajam pircējam. Veselības aprūpes jomā Soro ir līderis visā Dānijā tieši epilepsijas slimnieku ārstēšanā, nodrošinot gan speciālistu apmācības, gan inovatīvu ārstniecisko līdzekļu ražošanu.

Soro pašvaldības pārstāvji iepazīstināja ar atkritumu un to pārstrādes apsaimniekošanu. Soro pašvaldība ir kooperējusies vēl ar 4 pašvaldībām, lai kopā nodrošinātu atkritumu savākšanu, šķirošanu, atkritumu sagatavošanu otrreizējai pārstrādei, kā arī izmantotu atbilstošus atkritumus, lai gūtu dažādas priekšrocības, piemēram, siltuma enerģiju un elektroenerģiju. Soro apkārtnē, savācot, šķirojot, pārstrādājot, dedzinot, rezultātā paliek pāri tikai 6% no visiem savāktajiem atkritumiem, kuri tiek novietoti poligonos. Atkritumu apsaimniekošanas joma Dānijā gadu gaitā ir attīstījusies augstā līmenī, ikvienam apzinoties, ka šķirot atkritumus un rīkoties saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir pienākums. Apes novada delegācija, iepazīstoties ar atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, gan arī, apmeklējot atkritumu savākšanas punktu, guva apliecinājumu, ka mūsdienās atkritumi nav vairs tikai atkritumi, kuri tiek novietoti kaudzēs, bet gan tā ir vērtība un izejviela jaunu produktu ražošanai.

Apes novada domes administrācijas pārstāvji viesojās Soro pašvaldības izveidotajā kultūras un brīvā laika centrā, kurā dažādas nevalstiskās organizācijas var realizēt savas aktivitātes, gan trenažieru zālē, gan mākslas skolā, gan rokmūzikas telpā ar atbilstošiem mūzikas instrumentiem, gan šaha un citas brīvā laika aktivitātes. Šis bija spilgts piemērs, kā veiksmīgi tiek nodrošināta centra darbības plānošana, komunicējot tikai elektroniski. Savukārt Soro mākslas muzejā, kurā ir gan dažādu mākslas darbu kolekciju ekspozīcijas zāles, gan arī ierīkotas daudzfunkcionālas telpas, Apes novada pašvaldības pārstāvji guva pieredzi kā organizēt un ierīkot brīvā laika pavadīšanas iespējas tieši pirmsskolas bērniem un dažādām citām interešu grupām, attiecīgi piemērojot telpas izkārtojumu, nodalījumus atbilstoši grupu lielumam un pasākumiem.

Viesojoties Soro industriālajā rajonā, Latvijas pārstāvjus ar lielu sirsnību sagaidīja uzņēmumā ASA Lift, kurš nodarbojas ar dažādu dārzeņu – burkānu, sīpolu, kāpostu novākšanas mašīnu izgatavošanu. Uzņēmums savā darbībā ir elastīgs un meklē dažādus jaunus risinājumus mašīnu izbūvei, tādējādi maksimāli piemērojot tos klientu vajadzībām. Uzņēmums savu produkciju realizē visā pasaulē. Pasūtījumi notiek ar uzņēmuma dīleru starpniecību, kas ir iespējams arī Latvijā. Industriālajā rajonā Apes novada pārstāvji apmeklēja arī Energiens HUS, kur plecu pie pleca šobrīd darbojas jau 40 jaunie uzņēmēji. Pašvaldība veic padomdevēja funkcijas jaunajiem uzņēmējiem, palīdzot gan ar grāmatvedības kārtošanu, gan administratīvās funkcijas nodrošināšanā. Bet finansiāls atbalsts jaunajiem uzņēmējiem netiek nodrošināts no pašvaldības, uzsverot savu filozofiju, ka – ar publisko naudu privāto biznesu Dānijā nerada.

Diskutējot ar Soro pašvaldības politiķi Anne Madsen par valsts un pašvaldības sociālā atbalsta sistēmu un tās tendencēm, pamatprincips Dānijas labklājības sistēmai, ko bieži dēvē par Skandināvijas labklājības modeli, ir tas, ka visiem pilsoņiem ir vienādas tiesības uz sociālo nodrošinājumu. Dānijas labklājības sistēmā ietilpstošie pakalpojumi, kā, piemēram, sociālā palīdzība, veselības aprūpe un izglītības sistēma, ir pieejami visiem iedzīvotājiem bez maksas, to visu subsidē valsts, kā rezultātā, Dānijā ir vieni no augstākajiem nodokļiem pasaulē.

Dānija ir valsts ar senām tradīcijām, kur prioritāte vienmēr ir bijusi – cilvēks. Bet paaudzēm mainoties, arī Dānijā rodas arvien vairāk diskusijas par iespējamiem draudiem Dānijas labklājības sistēmai, jo jaunā paaudze jau zina, ka ir piedzimuši ar savām tiesībām, un, ka viņiem nav sūri grūti jāpiepūlas, lai saņemtu sociālo nodrošinājumu. Līdz ar to, gan Soro pašvaldībā, gan arī Dānijā kopumā, tiek uzsvērts sociālais dialogs ar jauniešiem, lai, savstarpēji diskutējot, spētu sabalansēt gan augsto nodokļu sistēmu, gan bezmaksas veselības, izglītības un sociālo pakalpojumu piedāvājumu, no kuras neviens atteikties nevēlas.

Apes novada domes pārstāvji guva vērtīgas iezīmes turpmākajā darbībā, spējot saskatīt dažādās atšķirības gan valsts, gan pašvaldības darbā. Dānijas ceļš līdz labklājībai ir mērots ilgus gadus, administratīvais bloks valsts un pašvaldības pārvaldē ir vienkāršots līdz minimumam, lai iedzīvotājam būtu pēc iespējas ērtāk sasniegt nepieciešamos pakalpojumus, uz ko arī mums vēl ar vien jātiecas – uz vienkāršāku, saprotamāku un iedzīvotājam tuvāku pārvaldību.

Sore Apes novada dome
Apes novada domes delegāciju sagaida Soro pašvaldības pārstāvis Niels-Henrik Glisbjerg
Sore Apes novada dome
 Apes novada domes un Soro pašvaldības pārstāvji uzņēmumā ASA Lift

 

Informāciju sagatavoja:
Ilze Ērmane

Apes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 64307215
epasts: ilze.ermane@ape.lv
Projekts “Pieredzes apmaiņas vizītes starp Latviju un Ziemeļvalstīm, veicinot apmaiņu  ar labās prakses piemēriem pašvaldību administratīvā darba nodrošināšanā” tiek īstenots Nordic-Baltic Mobilitātes Programmas valsts pārvaldei 2014”, projekta Nr. PA-GRO-638 ietvaros, projekta darbības laiks no 01.07.2014. līdz 01.03.2015.
Dalīties:
20. februāris, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen