Saistītie raksti

Veikti grozījumi Apes novada domes Sociālā dienesta noteikumos “Atbalsta pakalpojumi higiēnas nodrošināšanā”

Print Friendly, PDF & Email

 

Apes novada dome 24.marta domes sēdē pieņēma lēmumu veikt grozījumus Apes novada domes Sociālā dienesta noteikumos „Atbalsta pakalpojumi higiēnas nodrošināšanā”, ar 2016.gada 1.aprīli.

Apstiprināti ar Apes novada domes 24.03.2016. lēmumu Nr.44 (prot. Nr.6, 12.p.) Apes  novada domes Sociālā dienesta  noteikumi „Atbalsta pakalpojumi higiēnas nodrošināšanā”

Izdoti saskaņā ar LEADER realizēto projektu „Apes novada Sociālā dienesta alternatīvo pakalpojumu telpas pilnveidošana” likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. un 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu un 27.punktu

1.Atbalsta pasākumi higiēnas nodrošināšanā ietver veļas mazgāšanas un dušas izmantošanas iespējas.

2.Atbalsta pakalpojumu higiēnas nodrošināšanā mērķis ir sniegt iespēju sociālās atstumtības riskam pakļautām personām sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanai.

3.Atbalsta pakalpojumi higiēnas nodrošināšanā tiek sniegti personām, kurā deklarētā dzīves vieta ir Apes novada administratīvajā teritorijā.

4.Atbalsta pakalpojumi tiek nodrošināti:

 • Apes novada Sociālais dienests Tirgus iela 5, Ape, Apes novads (veļas mazgāšana, duša).
 • Apes novada Gaujienas sociālo pakalpojumu centrs, “Mežniecība-1”, Gaujiena, Apes novads (veļas mazgāšana, duša).

5.Pakalpojumi pieejami:

 • Trūcīgām ģimenēm ar bērniem;
 • Pensijas vecuma personām;
 • Personām ar invaliditāti;
 • Represētās personas;
 • Černobiļas AES seku likvidācijas dalībnieki;
 • Krīzes situācijā.

6.Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

 • Izziņa par trūcīgas ģimenes/personas statusam;
 • Invalīda apliecība;
 • Pensionāra apliecība;
 • Represētās personas apliecība;
 • Černobiļas AES seku likvidācijas dalībnieka apliecība.

7.Atbalsta pakalpojumu higiēnas nodrošināšanā pakalpojumu maksa var tikt grozīta, saskaņā ar Apes novada domes pieņemtiem lēmumiem, kas regulē maksu par komunālajiem pakalpojumiem, elektroenerģijas resursu patēriņu.

8.Maksa par atbalsta pakalpojumu higiēnas nodrošināšanā ir noteikta saskaņā ar šo noteikumu  pielikumu Nr.1.

9.Atbalsta pakalpojumu higiēnas nodrošināšanā pakalpojumu darba laiki:

Diena Vieta Darba laiks
Otrdiena Apes novada Sociālais dienests
Tirgus iela 5, Ape.Gaujienas sociālo pakalpojumu centrs “Mežniecība-1”, Gaujienas pagasts, Apes novads
10.00- 16.0010.00- 15.00
Ceturtdiena Apes novada Sociālais dienests
Tirgus iela 5, Ape.Gaujienas sociālo pakalpojumu centrs “Mežniecība-1”, Gaujienas pagasts, Apes novads
10.00- 16.0013.00- 17.00

10.Maksa par pakalpojumu:

Pakalpojuma veids Cena
Duša 2.00 euro
(1.65 euro un PVN 0.35 euro)
bērniem 1.00 euro
(0.83 euro un PVN 0.17 euro)
pakalpojuma „Aprūpe mājās” ņēmējiem 1.50 euro
(1.24 euro un PVN 0.26 euro)
Veļas mazgāšana 2.00 euro
(1.65 euro un PVN  0.35 euro)
pakalpojuma „Aprūpe mājās” ņēmējiem 1.50 euro
(1.24 euro un PVN 0.26 euro)

11. Norēķināties par pakalpojumiem pirms to saņemšanas ir iespējams: Apes novada domes kasē, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novads, LV 4337 (pirmajā stāvā); Apes novada Gaujienas pagasta pārvaldes kasē, “Nolejas”, Gaujienas pagasts, Apes novads LV 4339.

12.Grozījumi stājas spēkā ar 2016.gada 1.aprīli.

 

 

Dalīties:
5. aprīlis, 2016, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs