Saistītie raksti

Apes PII “Vāverīte” ir starp 100 izglītības iestādēm, kas piedalīsies projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”

Print Friendly, PDF & Email

 

Simts izglītības iestādes visā Latvijā aprobēs kompetenču pieeju mācību saturā, to skaitā izvēlēta arī Apes pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte”.

Valsts izglītības satura centrs ir atlasījis 100 no 235 izglītības iestādēm, ko pašvaldības no visas Latvijas nominēja dalībai mācību satura aprobācijā projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. Sadarbība ar šīm izglītības iestādēm sāksies šī gada februārī. Tās būs pirmās pirmsskolas izglītības iestādes un skolas, kurās, ar projekta atbalstu, skolotāju komandas kopīgi plānos un sadarbosies, lai katrs bērns un jaunietis prastu mērķtiecīgi un atbildīgi izmantot iegūtās zināšanas un vēlētos turpināt mācīties mūža garumā.

Katra Latvijas pašvaldība pagājušā gada nogalē varēja nominēt ne vairāk kā trīs (Rīgā – ne vairāk kā piecpadsmit) izglītības iestādes dalībai mācību satura aprobācijā.

Valsts izglītības satura centrs tās atlasīja, ņemot vērā gan izglītības programmu piedāvājumu, gan mācību vidi, gan bērnu un jauniešu skaitu, gan skolotāju motivāciju dalībai.

Dalībai aprobācijā katrā plānošanas reģionā izvēlējās dažādu skolu veidus no nelielām lauku sākumskolām līdz lielo pilsētu vidusskolām un Valsts ģimnāzijām, lai noskaidrotu, kā iecerēto mācīšanas pieeju vislabāk ieviest visās Latvijas vispārējās izglītības iestādēs un katrā reģionā būtu pieejami labās prakses piemēri.

Atsaucoties aicinājumam, 101 pilsētu un novadu pašvaldība nominēja 235 izglītības iestādes.

Projektā sākotnēji plānoto 80 izglītības iestāžu vietā dalībai aprobācijā ir izvēlētas 100 izglītības iestādes visā Latvijā.

Vismazākā skola skolēnu skaita ziņā ir Rucavas pamatskola ar 71 skolēnu, vislielākā – Rīgas Zolitūdes ģimnāzija ar 1457 skolēniem; vistālākā skola, raugoties no Rīgas, ir Zilupes vidusskola, un no katra plānošanas reģiona aprobācijā ir iesaistīta specializētā izglītības iestāde.

Izvēlēto izglītības iestāžu saraksts pievienots pielikumā. “Mēs esam gandarīti par pirmsskolu un skolu lielo vēlmi būt pirmajiem, kas gatavi atsacīties no ierastā darba ritma, dažādu priekšmetu skolotājiem ikdienā tiekoties un kopīgi plānojot mācību darbu, lai rezultātā bērniem un jauniešiem būtu arvien vairāk laika un iespēju iedziļināties, patiesi izprast, ko viņi mācās, domāt, diskutēt, pielietot jaunos jēdzienus, idejas, prasmes. Esmu pārliecināta, ka tikai tādā veidā iespējams iegūt dziļas, paliekošas zināšanas un mēs sagatavotu bērnus un jauniešus drošai nākotnei,” atzīst Zane Oliņa, projekta Mācību satura ieviešanas struktūrvienības vadītāja.

Izglītības iestādēm bija jāpiesaka skolotāju komandas, kas mācīs dažādus mācību priekšmetus vieniem un tiem pašiem bērniem un jauniešiem dažādos vecumposmos. Šīs komandas piedalīsies mācībās divu gadu garumā un regulāri tiksies, lai kopīgi plānotu mācību darbu un mācību sasniegumu vērtēšanu saviem skolēniem, palīdzot viņiem attīstīt dzīvei mūsdienu sabiedrībā nepieciešamas kompetences – kritiski domāt, sadarboties, patstāvīgi mācīties, prasmīgi izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un citas.

Šo pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu iesaiste aprobācijā ir ļoti nozīmīga, jo tieši tajās tiks pārbaudīta un novērtēta jaunās pieejas efektivitāte, vienlaikus noskaidrojot faktorus, kas sekmē vai kavē tās īstenošanu skolas līmenī, lai šo pieredzi varētu izmantot citās izglītības iestādēs.

Projekta ietvaros plānotas arī citas aktivitātes, lai šo mācīšanas pieeju pakāpeniski ieviestu visās izglītības iestādēs. Rudenī sāksies mācības visu Latvijas vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu vadības komandām, notiks semināri, konferences, tiks apzināti un popularizēti skolu labās prakses piemēri, veidotas e-mācības skolotājiem un digitālā mācību resursu krātuve.

Valsts izglītības satura centra projekta Nr.8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” mērķis ir radīt skolēniem labvēlīgus apstākļus dziļas izpratnes veicināšanai un prasmju attīstīšanai dažādos kontekstos, kā arī personības pilnveidei. Lai to realizētu, vispārējā izglītībā – bērniem un jauniešiem no pusotra gada vecuma līdz vidusskolai, tuvāko piecu gadu laikā tiks izstrādāts un pakāpeniski ieviests kompetenču pieejā veidots mācību saturs, galveno uzmanību pievēršot izmaiņām tieši mācību procesa organizēšanā.

Profesionālās pilnveides programmās tiks izglītoti 6000 pedagogi. Projektu Valsts izglītības satura centrs īstenos sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, Latvijas Universitāti, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, Liepājas Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, Latviešu valodas aģentūru, Strazdumuižas internātvidusskolu – attīstības centru vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem un pašvaldībām, kuru izglītības iestādes piedalās mācību satura aprobācijā.

Informāciju sagatavoja:
Signe Ernštreite
Projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” Valsts izglītības satura centrs
E-pasts: aprobacija@visc.gov.lv

NOMINĒTĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS
Pirmsskolas izglītības iestādes:
67. Apes pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte”
68. Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis”
69. Praulienas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”

Sākumskolas vai pamatskolas:
70. Cēsu 2.pamatskola
71. Grundzāles pamatskola
72. J.Endzelīna Kauguru pamatskola
73. Kalsnavas pamatskola
74. Valmieras sākumskola

Valsts ģimnāzija vai ģimnāzija:
75. Valmieras Valsts ģimnāzija

Vidusskolas:
76. Alūksnes novada vidusskola
77. Cesvaines vidusskola
78. Jaunpiebalgas vidusskola
79. Lizuma vidusskola
80. Smiltenes vidusskola
81. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Speciālās izglītības iestāde:
82. Rūjienas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde ,,Vārpiņa”

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS
Pirmsskolas izglītības iestādes:
1. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”
2. Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”
3. Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne”

Sākumskolas vai pamatskolas:
4. Grobiņas sākumskola
5. Kalētu pamatskola
6. Māteru Jura Kazdangas pamatskola
7. Rucavas pamatskola
8. Ventspils 1.pamatskola

Valsts ģimnāzija vai ģimnāzija:
9. Liepājas Valsts 1.ģimnāzija

Vidusskolas:
10. Brocēnu vidusskola
11. Kuldīgas Centra vidusskola
12. Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola
13. Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola
14. Talsu 2.vidusskola
15. Ventspils 4.vidusskola

Speciālās izglītības iestāde:
16. Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs

LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS
Pirmsskolas izglītības iestādes:
17. Balvu pirmsskolas izglītības iestāde ,,Sienāzītis”
18. Krāslavas pirmsskolas izglītības iestāde ”Pienenīte”
19. Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši”
20. Ludzas pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”
21. Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”
22. Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka”
23. Silmalas pirmsskolas izglītības iestāde

Sākumskolas vai pamatskolas:
24. Balvu pamatskola
25. Galēnu pamatskola
26. Pildas pamatskola
27. Preiļu 1.pamatskola
28. Verēmu pamatskola

Valsts ģimnāzija vai ģimnāzija:
29. Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija

Vidusskola:
30. Daugavpils 3.vidusskola
31. Līvānu 1.vidusskola
32. Maltas vidusskola
33. Rugāju novada vidusskola
34. Viļānu vidusskola
35. Zilupes vidusskola

Speciālās izglītības iestāde:
36. Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs

RĪGAS PILSĒTA
Pirmsskolas izglītības iestāde:
37. Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Viršu dārzs”

Sākumskolas vai pamatskolas:
38. Mežciema pamatskola

Valsts ģimnāzija vai ģimnāzija:
39. Rīgas Valsts 3.ģimnāzija

Vidusskolas:
40. Rīgas Franču licejs
41. Rīgas Teikas vidusskola
42. Rīgas Zolitūdes ģimnāzija

Speciālās izglītības iestāde:
43. Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem 

RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONS
Pirmsskolas izglītības iestādes:
44. Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes ,,Riekstiņš”
45. Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestāde “Urdaviņa”
46. Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Avotiņš”
47. Ropažu novada pirmsskolas izglītības iestāde “Annele”
48. Stopiņu novada domes pirmsskolas izglītības iestāde ”Pienenīte”

Sākumskolas vai pamatskolas:
49. Daugmales pamatskola
50. Lielvārdes pamatskola
51. Limbažu sākumskola
52. Mālpils internātpamatskola
53. Smārdes pamatskola
54. Zaķumuižas pamatskola

Valsts ģimnāzija vai ģimnāzija:
55. Limbažu novada ģimnāzija

Vidusskolas:
56. Ādažu vidusskola
57. Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola
58. Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola
59. Ķekavas vidusskola
60. Mārupes vidusskola
61. Ogres 1. vidusskola
62. Olaines 1.vidusskola
63. Salaspils novada izglītības iestāde Salaspils 2. vidusskola
64. Siguldas pilsētas vidusskola
65. Tukuma 2. vidusskola

Speciālās izglītības iestāde:

66. Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs

 

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS
Pirmsskolas izglītības iestādes:
83. Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”
84. Iecavas pirmsskolas izglītības iestāde “Cālītis”
85. Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Kamolītis”
86. Pirmsskolas izglītības iestāde ” Saulīte”
87. Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”

Sākumskolas vai pamatskolas:
88. Bauskas sākumskola
89. Codes pamatskola
90. Krustpils pamatskola
91. Mazzalves pamatskola
92. Šķibes pamatskola

Valsts ģimnāzija vai ģimnāzija:
93. Jelgavas Valsts ģimnāzija

Vidusskolas
94. Aizkraukles novada vidusskola
95. Andreja Upīša Skrīveru vidusskola
96. Bauskas 2.vidusskola
97. Elejas vidusskola
98. Jēkabpils 3.vidusskola
99. Vecumnieku vidusskola

Speciālās izglītības iestāde:
100. Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs

Dalīties:
13. janvāris, 2017, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs