19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Apes novada dome sadarbībā ar Alūksnes novada domi uzsāk kopēja projekta realizāciju

Print Friendly, PDF & Email

 

Apes novada dome sadarbībā ar Alūksnes novada domi uzsāk kopēja projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” realizāciju.

Projekta mērķis: uzlabot esošo un izveidot jaunu kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”, tādējādi mazinot antropogēno slodzi un iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām.

Galvenās projekta darbības

 1. Apmeklētāju plūsmas optimizēšana, lai saglabātu dabas vērtības un novirzītu apmeklētājus uz mazāk jūtīgām teritorijām: 
  • Skatu torņa būvniecība Alūksnes un Apes novados;
  • Atpūtas un dabas izziņas pieturas punktu izveide Alūksnes un Apes novados;
  • Stāvlaukumu labiekārtošana Apes novadā; 
  • Maršrutu uzlabošana abos novada teritorijās. 
 2. Apmeklētāju informēšanas un uzskaites nodrošināšana: 
  • Pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktu infrastruktūras pilnveidošana Alūksnes un Apes novados; 
  • Informācijas zīmju, norāžu, stendu un robežzīmju infrastruktūras uzlabošana Alūksnes un Apes novados; 
  • Mobilās aplikācijas izstrāde. 
 3. Veselības maršruta izveide. 

Projektā plānots sasniegt sekojošus rezultātus: tiks uzbūvēts skatu tornis Dēliņkalnā; izveidoti 5 atpūtas un dabas izziņas pieturas punkti (dabas mājas); labiekārtoti stāvlaukumi; uzlaboti ceļa maršrutu posmi 7 km garumā; atjaunoti 3 un izveidots 1 pašapkalpošanās tūrisma informācijas punkts; izvietotas informācijas zīmes, norādes, stendi un robežzīmes Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” teritorijā; izveidots veselības maršruts; izstrādāta mobilā aplikācija; veikta būvuzraudzība; veikta autoruzraudzība; nodrošināta publicitāte.

Projektā sasniedzamā iznākuma rādītāja plānotā vērtība – 11 933.25 ha, to dzīvotņu platība, kuras saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 1 204 700,00 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 500 000,00 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 26 470,59 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 61 764,71 EUR un neattiecināmās izmaksas 616 464,70 EUR.

Plānotais projekta ilgums – 18 mēneši.

Projekts tiek ieviests Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas”  5.4.1.1. pasākuma „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” ietvaros.
Dalīties:
27. jūlijs, 2017, Madara Tjuksa
lveerudeen