12.jūlijā plkst.14:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

19.jūlijā plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

26.jūlijā plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Turpinās būvprojektēšanas darbi pašvaldības ceļu pārbūvei uz asfalta un grants segumu

Print Friendly, PDF & Email

 

Saskaņā ar apstiprināto priekšatlases projekta pieteikumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās darbības programmas Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”, pašvaldība ir guvusi atbalstu pašvaldības ceļu pārbūvei uz ceļu ar asfalta segumu. Programmas ietveros tiek realizēti 2 investīciju projekti:

1.“Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastā”, kura ietveros pārbūvējamie ceļa “Lipski – Jaunlāči – Eglītes” posmu 2 km garumā no valsts ceļa P19 “Ape (Vidzemes šoseja) – Igaunijas robeža” līdz Apes dolomīta karjeram.

2.“Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastos”, kura ietveros tiek pārbūvēts ceļš “A2 – Gobas” 0,58 km garumā Virešu pagastā un ceļa “Saulieši – Saliņas” posms 0,4 km garumā Gaujienas pagastā.


Kā arī ir noslēgusies publisko iepirkumu procedūra būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei “Projektēšanas darbi un autoruzraudzības darbi Apes novada pašvaldības grants ceļu pārbūvei” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Šīs programmas ietvaros tiek pārbūvēti šādi pašvaldības ceļi: “Ape – Kalpaki –Silmaļi – Melnupes” posms 3.2 km garumā Apes pagastā,  “Kristiņi – Stādzeni” posms 1,44 km garumā un “Trapene –Lejastrapene” posms 1,91 km garumā Trapenes pagastā,  “Ceļs V411- Čiekuri – Gargrīdas – Druvkalni”  posms 1,6 km garumā Virešu pagastā, “Zvārtava – Sili” posms 2,25 km garumā Gaujienas pagastā.

Visi trīs būvprojekti ir izstrādāti minimālā sastāvā un prezentēti pašvaldībai, ceļiem piegulošo īpašumu īpašniekiem un citiem interesentiem. Būvprojekti minimālā sastāvā iesniegti izskatīšanai Smiltenes novada būvvaldē, kas ir saskaņoti un izsniegtas būvatļaujas būvprojektu izstrādei pilnos apjomos.

Pēc būvprojektu izstrādes pilnā apjomā pabeigšanas un to akceptēšanas būvvaldē tiks uzsākta iepirkumu procedūra. Būvdarbu uzsākšana paredzēta 2018.gada 2.ceturksnī.

Jurijs Ronimoiss
Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs
Dalīties:
3. jūlijs, 2017, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs