12.jūlijā plkst.14:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

19.jūlijā plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

26.jūlijā plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Jaunais mācību gads ir sācies

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 “Skola – tā ir pirmā un vissvētīgākā ieiešana plašajā pasaulē. Skola – tā ir jauno putnu salidošana rīta gaismā, lai gatavotos un postos uz tālumu. Skola – tā ir daudzu brīnumu ieraudzīšana, agra iziešana meklēt cilvēku, pirmais laimes mulsums un rūgtuma izjūta, viņa acīs un dvēselē ieskatoties.”

Tā pirms daudziem gadiem par savām skolas gaitām rakstīja Mārtiņš Kalndruva, bet tā vien liekas, ka šie vārdi rakstīti par mūsdienām. Rīta gaisma vēl nav modusies, kad mūsu bērni pošas uz autobusiem, lai mērotu ceļu uz tuvākām un tālākām izglītības iestādēm. Pēc skolu reorganizācijas ceļš uz Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolu ved Trapenes sākumskolas 6.-9.klašu  un Vidagas Sikšņu skolas vecāko klašu skolēnus, bet Trapenē un Vidagas skolas ēkā – Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas mācību programmu realizācijas vietā – katru rītu joprojām satiekas un dzīves gudrības apgūst pirmsskolas vecuma bērni un jaunāko klašu skolēni.

Novadā turpina samazināties iedzīvotāju skaits, likumsakarīgs ir skolēnu skaita samazinājums novada izglītības iestādēs. Varam priecāties, ka nedaudz samazinājies to bērnu skaits, kuriem izglītību nepieciešams apgūt Gaujienas internātpamatskolā, kurā mācās bērni no visas Latvijas, bet bērnu skaita samazinājums pārējās skolās rada bažas par skolu nākotni.

2017.gada 1.septembrī mācības Apes novada izglītības iestādēs uzsāka kopā 341 izglītojamais, no tiem 83 – internātskolā. Kā iepriekšējos gados, arī šajā mācību gadā bērniem iespējams apgūt visu pakāpju izglītību: Katra pagasta teritorijā un Apē piecgadīgos un sešgadīgos bērnus gaida pirmsskolas izglītības iestāde vai grupa. Mācības pirmajā klasē arī iespējams sākt iespējami tuvu savai dzīvesvietai Apē, Gaujienā, Trapenē un Vidagā. Apē šogad ir 10 pirmklasnieki, no kuriem trīs dodas uz skolu Vidagā, Gaujienā mācīties uzsāka deviņi bērni, bet Trapenē – seši. Trapenes sākumskolas bērniem par mācību turpināšanu citā skolā jādomā pēc sestās klases beigšanas, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola nodrošina pilnu pamatizglītības apguvi, bet Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola dod iespēju iegūt vidējo izglītību. Šogad vidusskolas programmu apgūst 21 jaunietis.

Uz skolu iespējams braukt ar skolēnu autobusu vai sabiedrisko transportu. Bērnus, kuriem attālums no mājām līdz izglītības iestādei vai tuvākajai sabiedriskā transporta pieturai pārsniedz trīs kilometrus, uz skolu var vest arī vecāki, saņemot transporta izdevumu kompensāciju.  Lai nebūtu nelietderīgi jāpavada laiks starp mācību stundām un autobusu, bērniem dota iespēja nodarboties interešu izglītības pulciņos. Visās izglītības iestādēs ir iespēja dziedāt korī vai ansamblī, kā arī papildus nodarboties ar sportu. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā ir cieņā florbols, volejbols, Vidagā bērni labprāt dejo līnijdejas un darbojas ritmikas pulciņā, bet Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā jaunieši apgūst futbola spēles pamatus. Trapenes sākumskolā un Apē ir iespēja iesaistīties zīmēšanas un gleznošanas pulciņu nodarbībās, Vidagā ir aktīvi vides pētnieki, Apes jaunieši sanāk kopā radošās iniciatīvas grupā. Praktiskākiem skolēniem Trapenē iespēja nodarboties ar floristiku, Apē – pilnveidot savas prasmes kokapstrādes pulciņā, bet Gaujienā – darboties skolēnu mācību uzņēmumā “Ābolītis”. Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas un Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas jaunāko klašu skolēni, kuri mācās Vidagā, var iesaistīties teātra pulciņā.

Jau vairākus gadus visās skolās un pirmsskolas iestādē “Vāverīte” iespējams saņemt logopēda un psihologa atbalstu, no šā gada aprīļa novadā strādā arī pedagogs karjeras konsultants, kura darbu un daļu no karjeras atbalsta pasākumiem finansē no projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” līdzekļiem. Pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” pedagogu kolektīvs iesaistījies projektā “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana”, savukārt pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātēs šajā mācību gadā tiks iesaistīti praktiski visi novada skolēni.

Sveicam novada pedagogus aizvadītajā Skolotāju dienā, vēlam veiksmi jaunā izglītības satura izstrādē un ieviešanā! Lai aizraujoša un notikumiem bagāta katra diena skolā visiem!

Gunta Ļuļe
Izglītības darba speciāliste
Dalīties:
6. oktobris, 2017, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs