12.jūlijā plkst.14:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

19.jūlijā plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

26.jūlijā plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Paziņojums par izsoli

Print Friendly, PDF & Email

 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu Pasta iela 17A, adrese: Pasta iela 17A, Ape, Apes novads, LV-4337, īpašuma kadastra Nr. 3605 003 0745, kas sastāv no viena zemesgabala 1280 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 3605 003 0745:

Nr.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks
1. Pasta iela 17A, adrese: Pasta iela 17A, Ape, Apes novads, LV-4337, īpašuma kadastra Nr. 3605 003 0745, kas sastāv no viena zemesgabala 1280 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 3605 003 0745 EUR 1300,00 EUR 130,00 12.10.2017. plkst. 15.00

Pieteikumi iesniedzami līdz 2017.gada 12.oktobrim plkst. 14.30 Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, LV-4337.

Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītajā kontā līdz 2017.gada 12.oktobrim plkst.14.30. Maksājuma rekvizīti: saņēmējs – Apes novada dome, banka – AS Swedbank, kods HABALV22, konta Nr. LV28 HABA 0551 0258 33523. Veicot iemaksu, norādīt īpašumu un iemaksas veidu.

Visa pirkuma maksa jāsamaksā viena mēneša laikā no dienas, kad izsniegta izziņa par maksājumiem par izsolē iegūto īpašumu.

Izsoles vieta – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads.

Izsolāmo īpašumu var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 26521637.

Vairāk informācijas

Dalīties:
10. oktobris, 2017, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs