i

23.11. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Darbu sāks aģentūra ”Komunālā saimniecība”

 

Ar 2018. gada 1. janvāri darbu sāks jauna Apes novada pašvaldības aģentūra “Komunālā saimniecība”, tā lēma Apes novada domes deputāti 26. oktobra domes sēdē, kad tika apstiprināta aģentūras struktūra.

19. oktobra Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdē Aģentūras direktors Gundars Pihlis deputātus iepazīstināja ar savu redzējumu par aģentūras darbību, liekot uzsvaru uz aģentūras darba optimizāciju un resursu efektīvu izmantošanu.

Aģentūras galvenās funkcijas un uzdevumi būs: piedalīties vienotas politikas izstrādē novada ielu un ceļu infrastruktūras, vides aizsardzības, administratīvās teritorijas labiekārtošanas un sanitārās tīrības jomā, nodrošināt Apes novadā atbilstošu komunālo pakalpojumu saņemšanu daudzdzīvokļu mājām, privātmājām, sabiedriskām ēkām, kuras izmanto centralizēto ūdensapgādi, notekūdeņu savākšanu un siltumapgādi. Nodrošināt un organizēt novada administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību, ielu, tiltu, ceļu, laukumu, parku, skvēru, zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, kapsētu un dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošanu un uzturēšanu.

Lai Aģentūras darbs tiktu veikts efektīvi, Aģentūras direktors G.Pihlis ir iepazinis katra pagasta komunālo nodaļu darbinieku pienākumus, darba apjomu, arī tehnisko bāzi un izveidojis darboties spējīgu struktūru. Direktoram būs viens vietnieks, kurš veiks direktora pienākumus viņa prombūtnes laikā, kā arī palīdzēs organizēt un plānot aģentūras darbību. Saimnieks ir plānots šādās teritorijās – Trapenē, Gaujienā un Apē, kurš uz vietas organizēs sētnieku, apkopēju un citu tehnisko darbinieku ikdienas darbu, veiks materiālu sagādi un citus pienākumus pēc aģentūras direktora rīkojuma. Virešos saimnieka pienākumus veiks pagasta pārvaldes vadītājs, neveidojot atsevišķu amata vietu.

Realizējot pašvaldības komunālās saimniecības nodaļu reorganizāciju, veidosies vienots redzējums un problēmu risinājums visā novada teritorijā, kas iedzīvotājiem neradīs neērtības, bet gan ar laiku uzlabos sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Aģentūras direktors Gundars Pihlis un pašvaldības izpilddirektors Viesturs Dandens novembrī tiksies ar visām pagastu pārvaldēm un komunālās saimniecības darbiniekiem, lai informētu par aģentūras izveidi un darbību ar  2018. gada 1. janvāri.

Kā jau iepriekš tika informēts, 2017. gada 23. martā Apes novada dome pieņēma saistošos noteikumus Nr.3/2017 “Apes novada pašvaldības aģentūras “Komunālā saimniecība” nolikums”, aicinām ar noteikumiem iepazīties pašvaldības mājas lapā.

Ilze Ērmane
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Dalīties:
10. novembris, 2017, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs