Saistītie raksti

Par Apes novada domes  saistošo noteikumu apstiprināšanu

Print Friendly, PDF & Email

 

 

26.oktobrī Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.6/2017”Apes novada pašvaldības teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu kopšanas un uzturēšanas noteikumi” redakciju. Šajos noteikumos tiek noteiktas prasības būvju fasādēm pilsētvides ainavas uzturēšanai, apstādījumu ierīkošanas, kopšanas, uzturēšanas un aizsardzības kārtību.

Saistošie noteikumi izstrādāti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, kurā noteikts, ka pašvaldība ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu, par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam pieguļošas publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas), grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) kopšanu, kā arī par pilsētas teritorijas labiekārtošanu, zaļumu stādījumu uzturēšanu un aizsardzību, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos. Savukārt prasības būvju fasādēm pilsētvides ainavas uzturēšanai izstrādātas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.

Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nebūs izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likuma noteiktajā termiņā atzinums netiks saņemts, saistošie noteikumi tiks publicēti Apes novada informatīvajā izdevumā “Apes novada ziņas” un tie stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. Ar saistošo noteikumu projektu aicinām iepazīties pašvaldības mājaslapā.

Ar jauno saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudēs Apes novada domes 24.02.2011. saistošie noteikumi Nr.3/2011  „Par īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas un zālienu līdz brauktuves malai) kopšanu Apes novada teritorijā”.

Ilze Ērmane
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Dalīties:
10. novembris, 2017, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs