Saistītie raksti

Par Smiltenes un Apes novadu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu

Print Friendly, PDF & Email

 

26.oktobrī Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Smiltenes un Apes novadu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu. Nolikums nosaka Smiltenes un Apes novadu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas izveidošanas kārtību, uzdevumus, tiesības, darba organizāciju un civilās aizsardzības komisijā esošo pašvaldību sadarbības teritoriju.

Komisijas darbības mērķis ir koordinēt pasākumus katastrofas un katastrofas draudu gadījumā, kā arī veicināt civilās aizsardzības, katastrofas pārvaldīšanas vai katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanas jautājumu risināšanu. Komisija sastāvā iekļauti – Komisijas priekšsēdētājs – Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs,  komisijas priekšsēdētājam ir divi vietnieki – Apes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta notīkota amatpersona. Komisija ir koordinējoša un konsultatīva institūcija.

Komisijai ir šādi uzdevumi: izstrādāt komisijas nolikumu, analizēt informāciju par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, kā arī par situāciju katastrofas vietā (apdraudējums cilvēku dzīvībai vai veselībai, nodarītais kaitējums cilvēkam, videi vai īpašumam, radītie materiālie un finansiālie zaudējumi), koordinēt papildu resursu piesaisti, ņemot vērā reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāja lēmumus, koordinēt evakuācijas pasākumus, kā arī cita veida pasākumus, lai pēc iespējas nodrošinātu sabiedrībai minimāli nepieciešamās pamatvajadzības katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā; organizēt preses konferences elektronisko plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, lai informētu sabiedrību par katastrofu draudiem, notikušām katastrofām un veiktajiem pasākumiem; pēc apdraudējuma pārvarēšanas novērtēt veiktos pasākumus, piedalīties vietēja, reģionāla un valsts mēroga civilās aizsardzības mācībās, izskatīt citus ar Smiltenes un Apes novadu pašvaldību drošību saistītos civilās aizsardzības, katastrofu pārvaldīšanas vai katastrofu pārvaldīšanas koordinēšanas jautājumus. Komisijas sēdes rīko, ja notikusi katastrofa vai pastāv katastrofas draudi, kā arī citu jautājumu risināšanai civilās aizsardzības, katastrofas pārvaldīšanas vai katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanas jomā.

Saskaņā ar likumu Par pašvaldībām, noteikts, ka piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā ir viena no pašvaldības autonomajām funkcijām, savukārt 2017.gada 26.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” pielikuma 30.punktā noteikts, ka Smiltenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju veido Apes un Smiltenes novadi. Līdz ar to, ar šā lēmuma pieņemšanu, Alūksnes novada un Apes novada civilās aizsardzības komisijas 20.03.2014. sēdē (protokols Nr.1, 2.punkts) apstiprinātais komisijas nolikums tiek atzīts par spēku zaudējušu.

Ilze Ērmane
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Dalīties:
10. novembris, 2017, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs