21.02. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

28.02. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē pārdod īpašumu

Print Friendly, PDF & Email

 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks
1.  “Silenieki”, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355

īpašuma kadastra Nr, 3690 003 0052, kas sastāv no viena zemes gabala 0,4 ha  platībā un četrām būvēm

EUR 1500,00 EUR 150,00 14.03.2018. plkst. 15.30

Pieteikumi iesniedzami līdz 2018.gada 14.marta plkst. 14.00 Stacijas ielā 2, Apē, Apes nov., LV-4337.

Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītā kontā līdz 2018.gada 14.marta plkst. 14.00. Maksājuma rekvizīti: saņēmējs –Apes novada dome, banka – AS Swedbank, kods: HABALV22, konta Nr. LV28 HABA 0551 0258 33523. Veicot iemaksu, norādīt īpašumu un iemaksas veidu.

Visa pirkuma maksa jāsamaksā viena mēneša laikā no dienas, kad izsniegta izziņa par maksājumiem par izsolē iegūto īpašumu.
Izsoles vieta – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads.

Izsolāmo īpašumu var apskatīt iepriekš vienojoties pa tālruni 26170191.

Vairāk informācijas

Dalīties:
31. janvāris, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs