19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Erasmus + stratēģisko skolu sadarbību projekts “Uzņēmējdarbības skolas Eiropā”

Print Friendly, PDF & Email

 

Mūsu projekts “Uzņēmējdarbības skolas Eiropā” apvienoja piecas Eiropas izglītības iestādes no Spānijas, Horvātijas, Čehijas, Latvijas un Bulgārijas, lai skolēnus pārliecinātu par izvēlēto produktu nozīmi kultūras tradīciju saglabāšanā un ekonomiskās bagātības radīšanā viņu pilsētās. Pēc ražošanas, pārstrādes un mārketinga procesa izpētes latviešu aitu vilnai, čehu sieram, horvātu ievārījumam, bulgāru vīnam un spāņu olīveļļai piecas partnerskolas, izmantojot radošās spējas piedāvāja ieskatu jaunā uzņēmējdarbības modelī, kas atšķiras no tradicionālā, un centās reklamēt un virzīt šos visus produktus citās partnervalstīs. Lai sasniegtu šos mērķus, mēs simulējām visu procesu, kas saistīts ar vienota Eiropas starptautiskā uzņēmuma  izveidošanu ar birojiem katrā partnervalstī.

Katra komanda sāka ar sava produkta labo īpašību apzināšanu un pievienoto vērtību, ko tas var dot potenciālajiem pircējiem šajā vietā, skatoties no biznesa, kultūras un ekonomikas puses. Nākošais solis ietvēra priekšizpētes, kas sniedza skaidru stratēģiju, kā iepazīstināt ar katru no produktiem citās valstīs, pamatojoties uz ārzemnieku patēriņa paradumiem, kurus apzināja  katra partnerskola, kas atrodas katrā no mērķa valstīm. Noslēgumā, skolēni simulēja vienota Starptautiskā uzņēmuma izveidi, kas ietvēra 5 vietējās kompānijas, un kura mērķis bija popularizēt un izplatīt piecus produktus un pozicionēt tos vietējā tirgū.

Visas šīs aktivitātes deva iespēju skolēniem noskaidrot juridiskās un administratīvās procedūras, kas jāņem vērā uzsākot biznesu, radoši izstrādāt jaunā uzņēmuma raksturīgās iezīmes (korporatīvo tēlu un rūpniecisko dizainu, nodaļas katrai uzņēmējdarbības funkcijai, uzņēmējdarbības filozofiju saskaņā ar korporatīvās sociālās atbildības un vides ilgtspējības principiem), un galu galā, kļuva par spēcīgu motivatoru uzņēmējdarbības kultūras veicināšanā un potenciālās nodarbinātības nišas radīšanā apkārtnē.

Mēs sasniedzām savus mērķus, izmantojot aktīvu un uz sadarbību virzītu metodoloģiju, lai izstrādātu virkni reālu produktu (pētījums par patērētāju vajadzībām, sagatavošanās plāns starptautiska uzņēmuma izveidei, mājas lapa, atskaites, brošūras, reklāmas video, reklāmas izdrukas, radio reklāmas u.c.), kas tika realizēti, pateicoties piecām tikšanās reizēm iesaistītajās valstīs. Katra skola šajās reizēs organizēja   tirdziņus, kuros ne tikai prezentēja savas valsts produktus, bet arī īstenoja konkrētu uzņēmuma radīšanas posmu.

Mēs sasniedzām rezultātus, kas bija vērsti uz dažādu prasmju apgūšanu dalībniekiem: instrumentālās prasmes (fokusējās uz analītisko un sintēzes spēju attīstību, iniciatīvas un uzņēmējdarbības spējām, mutisko un rakstisko komunikāciju angļu valodā, darbu ar jaunām tehnoloģijām, sociālās un kultūras prasmes), starppersonu prasmes (darbs komandā, cieņa pret daudzveidību un kultūru dažādības respektēšana, ētiskās normas un vides ilgtspēja) un sistēmiskās prasmes (Kompetence pētniecībā, dizainā, projektu vadībā, autonomā mācīšanās, vadītāja prasmes un radošums).

Mēs piedāvājām skolēniem aktīvu un uz sadarbību vērstu pieeju, strādājot ar tādām situācijām, kas pēc iespējas bija pietuvinātas reālajai dzīve. Projektā balstījāmies uz praktiskām darba metodēm un reāliem uzņēmējdarbības piemēriem. Mēs strādājām, izmantojot   “Dizaina domāšanas” metodes piedāvāto plašo potenciālu, lai īstenotu inovatīvus priekšlikumus tradicionālajai uzņēmējdarbībai, kā arī īstenojām metodoloģiju, kas veicināja angļu valodas apguvi, izmantojot komunikatīvo pieeju un darbošanos reālā darba vidē.

Projekta laikā tika veicināta skaidras stratēģijas izmantošana projekta pasākumu izplatīšanai, ņemot vērā pasākumu izplatīšanas plānu un, izmantojot dažādus mehānismus, kas ļāva efektīvi nodrošināt projekta aktivitāšu redzamību. Mēs to panācām ar uzdevumu un pienākumu sadali, lai katrs partneris būtu atbildīgs par galaproduktu popularizēšanu katrā starpvalstu sanāksmē. Tika saskaņots iepriekš veicamo darbu grafiks, kurā skaidri definēti un ieplānoti uzdevumi un atbildīgie dalībnieki.

Mēs redzam – mūsu vēlme, ka projekts turpinās arī pēc tā pabeigšanas ir sasniegts, jo tika noteikti metodiskie noteikumi un saistības katrai iesaistītajai skolai. Tas ir pavēris iespējas nākotnes sadarbībai un citu sociālo, administratīvo un ražošanas uzņēmumu un pārstāvju iesaistes procesiem sadarbībā ar skolām.

D.Ozoliņa Apes vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto projektu “Entrepreneurial Schools in Europe” līdzfinansēja Eiropas Savienība.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā http://www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

 

Dalīties:
18. maijs, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen