Saistītie raksti

Projekta aktivitātēm – gads

Print Friendly, PDF & Email

 

Projekta aktivitātēm – gads

2017.gada 29.martā Apes novada dome parakstīja sadarbības līgumu ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru  par Eiropas Sociālā fonda projekta  Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  īstenošanu.  Atbilstoši šim līgumam projekta realizācijā tika iesaistītas Apes novada vispārizglītojošās skolas, paredzot karjeras atbalsta pasākumu nodrošināšanu 260 izglītojamajiem. Ar 1.aprīli darbu novada pašvaldībā sāka pedagogs karjeras konsultants. Ņemot vērā izglītojamo skaitu, speciālista slodze gan ir tikai 0,37 likmes, tātad nedēļā aptuveni  15 darba stundas.

Lai dotu iespēju algot pedagogu karjeras konsultantu un apmaksāt dažādu karjeras atbalsta pasākumu īstenošanu, projektā tiek piešķirts finansējums pašvaldībai.  Lai šo finansējumu lietderīgi izmantotu, tika izstrādāts pasākumu plāns ar mērķi īstenot pēc iespējas daudzveidīgus pasākumus visu projektā iesaistīto novada izglītības iestāžu skolēniem gan pašizziņai, pašnovērtējuma veikšanai un karjeras lēmuma pieņemšanai, gan darba pasaules iepazīšanai un izglītības iespēju izpētei.

Projekta budžets Apes novadā  periodā no projekta uzsākšanas līdz 31.augustam  bija 3398 eiro. 34% no finansējuma izlietoti pedagoga karjeras konsultanta darba samaksai. 52 eiro atbilstoši līguma nosacījumiem tērēti, lai apmaksātu degvielu karjeras konsultanta braucieniem gan uz novada skolām, gan projekta semināriem. Nozīmīgākā finansējuma daļa lietota, lai nodrošinātu projekta aktivitātes: iespēju apmeklēt dažādas meistarklases, amatu darbnīcas un uzņēmumus, tikšanos ar dažādu profesiju pārstāvjiem, dalību speciālistu vadītās nodarbībās savu spēju un interešu apzināšanai. No projekta līdzekļiem apmaksātas arī sabiedriskā transporta biļetes un ieejas biļetes karjeras atbalsta pasākumos dažādās iestādēs. Karjeras atbalsta pasākumos bija iespēja piedalīties visiem novada skolu bērniem un jauniešiem, ne tikai apmeklējot uzņēmumus vai tiekoties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, bet arī piedaloties pedagoga karjeras konsultanta vadītajās nodarbībās uz vietas izglītības iestādēs. Arī pedagogiem un skolēnu vecākiem sniegts atbalsts dažādos ar karjeras atbalstu saistītos jautājumos.

Projekta otrais posms norisinās 2017./2018.mācību gadā. Šim periodam plānotais finansējums ir 6922 eiro. Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā, arī šogad nozīmīgākā līdzekļu daļa tiek izmantota dažādu karjeras atbalsta pasākumu nodrošināšanai un pedagoga karjeras konsultanta darba samaksai. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas un Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas vecāko klašu skolēni projekta finansiālo atbalstu izmantoja, lai apmeklētu gadskārtējo izstādi “Skola – 2018” Rīgā. Tā kā ceļš līdz Rīgai jau bija veikts, tad izstādes apmeklējumam tika pievienoti arī citi karjeras pasākumi. Apes jaunieši apmeklēja starptautisko lidostu “Rīga”, lai iepazītos ar tur strādājošo darbinieku profesijām un iespējām gūt darba pieredzi. Iespēja apmaksāt sabiedriskā transporta biļetes no projekta līdzekļiem noderēja arī tiem skolēniem, kuri “Ēnu dienā”  bija nolēmuši “ēnot” sev interesējošo profesiju pārstāvjus Smiltenē, Rīgā vai citviet ārpus novada. Jaunāko klašu skolēni darbnīcās un meistarklasēs saistošā un praktiskā veidā turpina iepazīties ar dažādu arodu un profesiju pārstāvjiem.

Mācību gads tuvojas noslēgumam. Maijā vēl plānotas vairākas aktivitātes. Karjeras konsultanta, personīgās izaugsmes trenera vadītas piecas interaktīvas lekcijas – nodarbības par sevis izzināšanu, izvirzīto mērķu sasniegšanu un skolā iegūto prasmju uz zināšanu ietekmi uz profesionālo karjeru plānotas trīs vecuma grupu jauniešiem, vairāki klašu kolektīvi ieplānojuši mācību gada noslēguma ekskursiju apvienot ar meistarklašu vai amatu darbnīcu apmeklējumiem. Analizējot aizvadītā gada rezultātus un domājot par sasniegto, pašvaldības speciālisti jau plāno aktivitātes nākamajam mācību gadam.

Lai sekmīgs mācību gada noslēgums un darbīga vasara visiem!

Gunta Ļuļe
Projekta koordinatore 
Dalīties:
11. maijs, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs