19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Turpina īstenot aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošanas projektu

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Apes novada dome, turpinot īstenot aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošanas projektu, ir veikusi virkni aktivitāšu, kas jau tuvākajā laikā paredz ievērojamus būvniecības darbus.

Projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ietvaros Apes novada dome sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību, kas ir projekta vadošais partneris, ir veikusi vairākas iepirkuma procedūras, uz kuru pamata ir noslēgti līgumi par dažādu projekta aktivitāšu realizāciju.

Par ainavu apvidus teritorijā plānoto tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izveidi – dabas mājas būvniecību pie Eniķu ezera Apes pagastā, – pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar AS “MASTER INDUSTRY”, kas apņēmusies infrastruktūru izveidot par 74822.07 EUR bez PVN. Jāmin, ka saskaņā ar Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” dabas aizsardzības plānu, projekta laikā šajā teritorijā tiks izveidoti pieci identiski atpūtas un dabas izziņas pieturas punkti – dabas mājas, kas atradīsies Alūksnes novadā pie Raipala, Vaidavas, Ilgāja un Palpiera ezeriem, un pie Eniķu ezera Apes novadā.

Alūksnes novada pašvaldība ir uzņēmusies katrā dabas mājā izveidot vizuālā noformējuma ekspozīcijas koncepciju un tehnisko risinājumu izstrādi, kā arī šīs ekspozīcijas realizāciju. Katrā dabas mājā ekspozīcija būs veltīta kādai citai ar Natura 2000 teritoriju un tajā esošajām vērtībām saistītai tematikai.

Saskaņā SIA “NAMS” izstrādāto aizsargājamo ainavu apvidus teritorijā izveidojamo taku maršrutu un informācijas zīmju izvietojuma shēmu un tehnisko specifikāciju, tika noslēgts līgums ar SIA “SMART ENERGY”, kurš apņemies maketēt, izgatavot, piegādāt un aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” teritorijā uzstādīt informācijas zīmes, stendus, norādes un robežzīmes, kas dabā iezīmēs veselība tūrisma maršrutus. Līguma summa ir 7006.00 EUR bez PVN.

Lai nodrošinātu iespēju aizsargājamo ainavu apvidu apceļot ar velosipēdu, ir paredzēts veikt maršrutu uzlabošanu. Šo darbu laikā vecie aizaugušie ceļi tiks piemēroti  velosipēdu satiksmei. Darbus veiks SIA “SORMA” par kopējo līguma summu 6324.00 EUR bez PVN.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta mērķis ir uzlabot esošo un izveidot jaunu kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu aizsargājamo ainavu apvidū, mazinot antropogēno slodzi (tiešu vai netiešu cilvēku un viņu saimnieciskās darbības iedarbību uz dabu vai tās atsevišķiem elementiem, biotopiem un sugām).

Projekts tiek ieviests Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas”  5.4.1.1. pasākuma „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” ietvaros.

Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Dalīties:
24. maijs, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen