19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Izbūvēs pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktu un labiekārtos stāvlaukumu

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Apes pilsētā izbūvēs pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktu un labiekārtos stāvlaukumu, apmeklētāju ērtībai un pareizai plūsmas organizēšanai.

Saskaņā ar dabas aizsardzības plānu, aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” un projektā  “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” plānoto, Apē ir paredzēta pašapkalpošanās tūrisma informācijas punkta izveide, kas atradīsies netālu no Apes tautas nama. Par šo darbu veikšanu ir noslēgts līgums ar SIA “Ozolmājas” par kopējo summu 51996.03 EUR bez PVN.

Šādi pašapkalpošanās tūrisma informācijas punkti tiks izvietoti četrās vietās: Alūksnes novada pašvaldībai – “Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, Valsts galvenais autoceļš A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) 191,5 kilometra stāvlaukumā un Romeškalns, Veclaicenes pagasts; Apes novada domei – Skolas iela 4, Ape, Apes novads.

Tūrisma informācijas punktos būs pieejama lielformāta karte ar AAA “Veclaicene” teritoriju un elektroniskais info stends ar plašu informācijas klāstu par teritoriju un iespēja ielādēt mobilo aplikāciju. Šeit varēs iegādāties arī atpūtas un dabas izziņas pieturvietu apmeklējuma kartes, auto stāvlaukuma (Kornetos) treileru autotransportam uzturēšanās karti un makšķernieku kartes Alūksnes novada ezeriem. Informācijas punktos plānots uzstādīt arī apmeklētāju monitoringa ierīci, lai veiktu apmeklētāju uzskaiti.

Līdztekus pašapkalpošanās tūrisma informācija punkta izveidei Apē, tiks arī labiekārtots laukums starp Apes tautas namu un jaunbūvējamo informācijas punktu, ieklājot bruģi 774 m2 platībā. Darbus veiks SIA “SiMC” par kopējo līguma summu 49520.57 EUR bez PVN.

Projekts tiek ieviests Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas”  5.4.1.1. pasākuma „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” ietvaros.

Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 

Dalīties:
19. jūnijs, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen