19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Uzsāksies pašvaldības grants seguma ceļu pārbūve Trapenes un Virešu pagastos

Print Friendly, PDF & Email

 

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis projekta pieteikumu “Apes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” (Nr.18-07-A00702-000045), kas tiek realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu konkursa pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Projekta mērķis ir veikt investīcijas pašvaldības grants seguma ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Šī projekta ietvaros tiks veikta pārbūve pašvaldības autoceļiem “V411-Čiekuri-Gargrīdas-Druvkalni” (posmā no 0,00 līdz 1,70 km), “Kristiņi – Stādzeni” (posmā no 0,00 līdz 1,5 km) un “Trapene – Lejastrapene” (posmā no 0,65 līdz 2,6 km).

Pārbūves darbu laikā tiks veikta esošo novadgrāvju tīrīšana un jaunu novadgrāvju izbūve, noņemts apaugums, kas kavē ūdens noteci, tiks attīrītas un remontētas esošās caurtekas un izbūvētas jaunas, tur kur to līdz šim nebija, atjaunotas nobrauktuves, izbūvēta autoceļa segas konstrukcija, uzstādītas un atjaunotas ceļa un robežzīmes. Sagatavošanās darbos tiks veikta koku un krūmu zāģēšana, kā arī celmu raušana tur, kur tie traucē ceļa klātnes izbūvei. 

Kopējās projekta pārbūves izmaksas ir 532 957.53 EUR (ar PVN), tajā skaitā publiskais finansējums ir 479 661.78 EUR un Apes novada domes finansējums – 53 295.75 EUR.

Publisko iepirkumu procedūras rezultātā par pašvaldība autoceļu pārbūvi Trapenes pagastā  līgums noslēgts ar SIA “8 CBR”, savukārt Virešu pagasta ceļus pārbūvēs SIA “Limbažu ceļi”. Autoruzraudzību veiks autoceļu būvprojektu izstrādātājs SIA “PROJEKTS EAE”.

 

 

 

 

Dalīties:
27. jūnijs, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen