19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Apē turpinās darbi pie projekta  “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ieviešanas

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Iedzīvotāji jau ir ievērojuši, ka Apes pilsētas un lauku teritorijā daudzviet ir izvietotas informācijas zīmes, stendi, norādes un robežzīmes, kas dabā iezīmē tūrisma maršrutus, kuri caurvijas visai aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” teritorijai. Šajā projektā viens no mērķiem ir antropogēnās slodzes mazināšana aizsargājamajā teritorijā, lai tūristi savus maršrutus plānotu pa konkrētām takām, tādējādi, gan saglabājot dabas vērtības, gan radot iespēju daudzpusīgi apskatīt dabas bagātības, kas raksturīgas šim apvidum – ezerus, gravas, kalnus, dažādus augu un koku sugas. Šī mērķa sasniegšanai ir sakārtoti arī atsevišķi maršruta posmi, kas krietni uzlabo to izbraucamību un nodrošina iespēju aizsargājamo ainavu apvidu apceļot ar velosipēdu.

Savukārt Apes pilsētas centrā, pie Apes tautas nama, top ērts un vizuāli pievilcīgs bruģēts laukums, kas nu nodrošinās komfortablu piebraukšanu ne tikai pie tautas nama, tūrisma informācijas punkta, bet arī pie pašapkalpošanās tūrisma informācija punkta, kas šobrīd tiek būvēts.

Pie Eniķu ezera Apes pagastā uzsākta tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izveide – dabas mājas būvniecība. Jau minējam, ka šādi identiski atpūtas un dabas izziņas pieturas punkti – dabas mājas, ainavu apvidus teritorijā kopumā būs pieci un katrā dabas mājā ekspozīcija būs veltīta kādai citai ar Natura 2000 teritoriju un tajā esošajām vērtībām saistītai tematikai.

Projektu Apes novada domi īsteno sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldība.

Projekts tiek ieviests Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas”  5.4.1.1. pasākuma „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” ietvaros.

Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu

Dalīties:
5. septembris, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen