19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei – Apes tautas namam un bibliotēkai

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

Apes novada dome 2018. gada 04. septembrī ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/083 “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei – Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā” ieviešanu.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstinošus pasākumus Apes tautas nama un bibliotēkas ēkai, samazinot primārās enerģijas patēriņu.

Projekta ietvaros paredzēts veikt ēkas fasādes un cokola sienu siltināšanu, bēniņu pārseguma papildus siltināšana, daļēju esošo logu un ārdurvju nomaiņa pret siltumnoturīgākiem, divcauruļu apkures sistēmas izveidi. Kā arī projekta realizācijas gaitā tiks izbūvēta atsevišķi stāvoša katlu māja ar kurināmā noliktavu un pievedtīkliem.

Lai pēc energoefektivitātes darbu pabeigšanas, ēkas iekšpuse un apkārtne atbilstu sabiedriskās ēkas statusam, būtu estētika un funkcionāla, tiks veikti arī iekštelpu kosmētiskā remonta darbi, ēkas fasādes apgaismojuma darbi un teritorijas labiekārtošanas darbi, kurus pilnā apjomā finansēs pašvaldība no aizņēmuma līdzekļiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 429 056,63 EUR, no tā attiecināmās 330 470.21 EUR, neattiecināmās izmaksas 98 586.42 EUR. Attiecināmas izmaksas sadalās – ERAF finansējums 159 318.00 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 8 434.53 EUR, pašvaldības finansējums sastāda 162 717.68 EUR.

Plānotais projekta ilgums – 13 mēneši.

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ietvaros.

Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

tnn Apē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalīties:
3. oktobris, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen