19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Rekonstruēs divus Apes novada pašvaldībai piederošus ceļu posmus

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Rekonstruēs divus Apes novada pašvaldībai piederošus ceļu posmus “Saulieši – Saliņas” (0.00 līdz 0.40 km) un “A2-Gobas” (0.00 līdz 0.58 km).

Apes novada dome 2018. gada 27. aprīlī ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 3.3.1.0/17/I/029 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastos” ieviešanu. Projekta realizācija tiks uzsākta šī gada oktobra mēnesī.

Projekta galvenās darbības ir Apes pašvaldībai piederošā ceļa “Saulieši-Saliņas”, Gaujiena, posma pārbūve un ceļa “A2-Gobas”, Vireši, posma pārbūve. Projekta ietvaros plānots rekonstruēt iepriekšminētos Apes novada ceļa  “Saulieši – Saliņas”  noslogotāko posmu 0,4 km garumā un ceļu “A2 – Gobas” 0.58 km garumā, izveidojot asfaltbetona segu, tādējādi būtiski uzlabojot transporta infrastruktūras stāvokli un nodrošinot šīs teritorijas sasniedzamību jebkuros laika apstākļos.

Projekta kopējās izmaksas ir 299 776.16 EUR, no tā attiecināmās 228 000.00 EUR, neattiecināmās izmaksas 71 776.16 EUR. Attiecināmas izmaksas sadalās – ERAF finansējums 193 800.00 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 10 260.00 EUR, pašvaldības finansējums sastāda 23 940.00 EUR.

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros

Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 

Dalīties:
3. oktobris, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen