19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Uzsāks ceļa “Lipski – Jaunlāči – Eglītes” (0.00 līdz 2 km) posma pārbūvi

Print Friendly, PDF & Email

 

  

Apes novada dome jau 2018. gada 31. maijā ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 3.3.1.0/17/I/030 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastā” ieviešanu, taču dažādu administratīvu procesu rezultātā, projekts savu gaitu uzsāks šobrīd.

Projekta ietvaros plānots rekonstruēt Apes novada pašvaldībai piederošu ceļa „Lipski – Jaunlāči – Eglītes” posmu, būtiski uzlabojot transporta infrastruktūras stāvokli, kas nodrošinās šīs teritorijas sasniedzamību jebkuros laika apstākļos.

Projektā paredzēts veikt jauna asfalta seguma kārtas izbūvi un esošā asfalta seguma atjaunošanu, nodrošinot nepieciešamo autoceļa nestspēju, sakārtot ūdens novades sistēmu, izrokot grāvjus un paceļot ceļa klātni virs reljefa. Vēl plānots veikt būvdarbu teritorijas minimālus apzaļumošanas darbus un atbilstošu satiksmi organizējošu ceļa zīmju uzstādīšanu.

Projekta kopējās izmaksas ir 630 424.54 EUR, no tā attiecināmās 572 500.00 EUR, neattiecināmās izmaksas 57 924.54 EUR. Attiecināmas izmaksas sadalās – ERAF finansējums 486 625.00 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 25 762,50 EUR, pašvaldības finansējums sastāda 60 112.50 EUR.

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros

Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 

 

 

 

 

Dalīties:
3. oktobris, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen