19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Tiek sakopta teritorija pie Eniķu ezera dabas mājas

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Ņemot piemēru no Alūksnes novada pašvaldības, novembra sākumā arī Apes novada domes darbinieki tika aicināti piedalīties talkā, kuras laikā tika veikti vērienīgi sakopšanas darbi teritorijā pie topošās dabas mājas Eniķu ezera krastos.

Sakopšanas mērķis bija, lai jau tuvojoties tūrisma sezonai, jaunais pakalpojums – tūrisma un dabas izziņas pietura – dabas māja, visiem interesentiem piedāvātu kvalitatīvu un saistošu piedāvājumu. Kopumā projektā tiek izbūvētas piecas dabas mājas, kuras savas durvis apmeklētājiem vērs 2019. gada pavasarī.

Jāmin, ka īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (turpmāk – ĪADT) kļūst arvien populārāks tūrisma galamērķis gan Latvijas, gan ārvalstu tūristu vidū. Šī projekta rezultātā, tiek veidots Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkls, lai kopumā mazinātu antropogēno slodzi un vienlaikus nodrošinātu teritorijas pieejamību un atvieglotu tūristiem pārvietošanos pa teritoriju. Projekta ietvaros ir skaidri iezīmēti maršruti, pa kuriem jāpārvietojas, norādītas atpūtas/ izziņas vietas un ir uzstādītas informācijas zīmes, stendi, norādes un robežzīmes, lai novērstu teritorijas stihisku izbradāšanu un piesārņošanu.

Projekta vadītājs pateicas visiem par atsaucību un līdzdarbošanos projekta aktivitātēs.

Projekts tiek ieviests Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas”  5.4.1.1. pasākuma „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” ietvaros.

Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu

 

 

 

Dalīties:
19. novembris, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen