19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Norit darbs pie ceļa „Lipski – Jaunlāči – Eglītes” posma rekonstruēšanas

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Projekta Nr.3.3.1.0/17/I/030 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastā” realizācijas darbi ritēs līdz tiks noteikts tehnoloģiskais pārtraukums.

Kā jau iepriekš tika informēts, projekta ietvaros plānots rekonstruēt Apes novada pašvaldībai piederošu ceļa „Lipski – Jaunlāči – Eglītes” posmu, būtiski uzlabojot transporta infrastruktūras stāvokli, kas nodrošinās šīs teritorijas sasniedzamību jebkuros laika apstākļos. Būvdarbi tika uzsākti 2018.gada 10.oktobrī, pēc būvatļaujas saņemšana. Uz šo brīdi ir paveikti šādi galveni darbi – uzstādīta būvtāfele un ES fondu informatīvais plakāts, izvietotas satiksmes organizācijas zīmes, izsprausts būvobjekts, novākts apaugums, veikta ceļa profila izbūve, izrakti sāngrāvji un iebūvētas caurtekas.

Darbi tiks turpināti līdz brīdim, kad tos vairs nebūs iespējams veikt laika apstākļu dēļ (grunts sasalums). Tad tiks noteikts tehnoloģiskais pārtraukums un darbi atkal tiks atsākti 2019. gada pavasarī, kad to pieļaus laika apstākļi konkrēto būvdarbu kvalitatīvai izpildei.

Tehnoloģiskā pārtraukuma laikā pārbūvējamie ceļa posmi ir atvērti satiksmei, taču, lai nodrošinātu transporta dalībnieku drošību, ir noteikti  ātruma ierobežojumi.

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros

Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 
Jurijs Ronimoiss
Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs
Dalīties:
3. decembris, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen