19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Tehnoloģiskais pārtraukums ceļa posmos “Saulieši – Saliņas” un “A2-Gobas”

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

Uzsākts tehnoloģiskais pārtraukums divu Apes novada pašvaldībai piederošu ceļu posmu “Saulieši – Saliņas” (0.00 līdz 0.40 km) un “A2-Gobas” (0.00 līdz 0.58 km) būvdarbu gaitā.

Būvdarbi tika uzsākti 2018.gada 10.oktobrī pēc būvatļaujas saņemšanas. Šobrīd ir paveikti šādi galveni darbi – uzstādīts apvienotais plakāts (būvtāfele un ES fondu informatīvais plakāts), izvietotas satiksmes organizācijas zīmes, izsprausts būvobjekts, novākts apaugums, veikta ceļa profila izbūve, rakti sāngrāvji un iebūvētas caurtekas. Ceļam “A2-Gobas” daļēji izbūvēta šķembu sega.

Laika apstākļu dēļ ar 2018.gada decembri uzsākts tehnoloģiskais  pārtraukums un darbi tiks atsākti 2019. gada pavasarī, kad to pieļaus laika apstākļi konkrēto būvdarbu kvalitatīvai izpildei. Būvdarbus paredzēts pabeigt 2019.gadā.

Tehnoloģiskā pārtraukuma laikā pārbūvējamie ceļa posmi ir atvērti satiksmei. Lai nodrošinātu transporta dalībnieku drošību, ir noteikti  ātruma ierobežojumi.

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Jurijs Ronimoiss
Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs

 

 

 

Dalīties:
3. decembris, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen