19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Tehnoloģiskais pārtraukums ceļa posmos “V411-Čiekuri-Gargrīdas-Druvkalni”, “Kristiņi – Stādzeni”  un “Trapene – Lejastrapene”

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Uzsākts tehnoloģiskais pārtraukums investīciju projekta “Apes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” (Nr.18-07-A00702-000045), kas tiek realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu konkursa pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Projekta mērķis ir veikt investīcijas pašvaldības grants seguma ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Šī projekta ietvaros tiek pārbūvēti pašvaldības autoceļi “V411-Čiekuri-Gargrīdas-Druvkalni” (posmā no 0,00 līdz 1,70 km), “Kristiņi – Stādzeni” (posmā no 0,00 līdz 1,5 km) un “Trapene – Lejastrapene” (posmā no 0,65 līdz 2,6 km).

Būvdarbi tika uzsākti, 2018.gada augustā un šobrīd ir paveikti šādi galvenie darbi – uzstādīts apvienotais plakāts (būvtāfele un ES fondu informatīvai plakāts), izvietotas satiksmes organizācijas zīmes, izsprausts būvobjekts, novākts apaugums, veikta ceļa profila izbūve, izraksti sāngrāvji un iebūvētas caurtekas. Ir izbūvēta daļa no ceļa segas un veikta apzaļumošanas darbu daļa, kā arī veikti  citi būvprojektā paredzētie darbi.

Ir iestājušies būvdarbu veikšanai nelabvēlīgi laika apstākļi (sals), kas ir par pamatu būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma uzsākšanai. Darbi tiks atsākti 2019. gada pavasarī, kad to pieļaus laika apstākļi, konkrēto būvdarbu kvalitatīvai izpildei. Būvdarbus paredzēts pabeigt 2019.gadā.

Tehnoloģiskā pārtraukuma laikā pārbūvējamie ceļa posmi ir atvērti satiksmei. Lai nodrošinātu transporta dalībnieku drošību, ir noteikti  ātruma ierobežojumi.

Jurijs Ronimoiss
Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs

 

 

 

Dalīties:
3. decembris, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen