19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Uzsākta grants ceļa “Ape-Kalpaki-Simaļi-Melnupes” pārbūve

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Uzsākta investīciju projekta  Nr.18-07-A00702-000078 “Apes novada pašvaldības grants ceļa ”Ape-Kalpaki-Silmaļi-Melnupes” pārbūve”, kas tiek realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu konkursa pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros realizācija.

Projekta mērķis ir veikt investīcijas pašvaldības grants seguma ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Šī projekta ietvaros tiks veikta Apes novada pašvaldības autoceļa “Ape – Kalpaki– Silmaļi – Melnupes” PK 64+00 – 80+00”, pārbūve. Pārbūves darbu laikā tiks veikta esošo novadgrāvju tīrīšana un jaunu novadgrāvju izbūve, noņemts apaugums, kas kavē ūdens noteci, tiks attīrītas un remontētas esošās caurtekas un izbūvētas jaunas, tur kur to līdz šim nebija, atjaunotas nobrauktuves, izbūvēta autoceļa segas konstrukcija, uzstādītas un atjaunotas ceļa un robežzīmes. Sagatavošanās darbos tiks veikta koku un krūmu zāģēšana, kā arī celmu raušana tur, kur tie traucē ceļa klātnes izbūvei. 

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas sastāda EUR 195 261.09, no tā publiskais finansējums ir EUR  175 734.98 un pašvaldības līdzfinansējums sastāda EUR 19 526.11.

Publisko iepirkumu procedūras rezultātā par pašvaldība autoceļu pārbūvi Apes pagastā līgums noslēgts ar SIA “Ķikuti -99”. Autoruzraudzību veiks autoceļa būvprojektu izstrādātājs SIA “POLYROAD”.

Uz šo brīdi būvdarbi ir uzsākti un ir paveikti šādi galvenie darbi – uzstādīta būvtāfele, izvietotas satiksmes organizācijas zīmes, izsprausts būvobjekts, novākts apaugums, veikta ceļa profila izbūve, rakti sāngrāvji un iebūvētas caurtekas. Ir izbūvēta daļa no ceļa segas. Laika apstākļu dēļ, būvdarbiem noteikts tehnoloģiskais  pārtraukums.

Darbi tiks atsākti 2019. gada pavasarī, kad to pieļaus laika apstākļi konkrēto būvdarbu kvalitatīvai izpildei. Būvdarbus paredzēts pabeigt 2019.gadā.

Tehnoloģiskā pārtraukuma laikā pārbūvējamie ceļa posmi ir atvērti satiksmei. Lai nodrošinātu transporta dalībnieku drošību, ir noteikti  ātruma ierobežojumi.

Jurijs Ronimoiss
Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs

 

Dalīties:
3. decembris, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen