19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidus teritorijā izbūvēti atpūtas un dabas izziņas pieturas punkti – dabas mājas

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Pie Eniķu ezera Apes pagastā pabeigta tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izveide – dabas mājas būvniecība. Šādi identiski atpūtas un dabas izziņas pieturas punkti – dabas mājas, ainavu apvidus teritorijā kopumā ir pieci un katrā dabas mājā ekspozīcijas ir veltītas kādai citai ar Natura 2000 teritoriju un tajā esošajām vērtībām saistītai tematikai.

Apes novada teritorijā esošā dabas izziņas pietura veltīta putniem, kuri sastopami konkrētajā apvidū. Ēka Vaidavas ezera krastā stāsta par ūdeņiem un zivīm. Raipala ezera tuvumā izbūvētā dabas pieturas tematika veltīta lāčiem. Ilgāja ezera krastā dabas izziņas pieturas tematika veltīta Kornetu-Peļļu subglaciālajai gravai. Savukārt, Palpiera ezera pieturā izklāstīta meža zvēru tēma.

Visās ēkās ir izvietoti un sagatavoti izzinoši fakti, stāstījumi un attēli par konkrētajām tēmām. Teritoriju apkārtnēs ir izvietoti arī tematikai veltīti izglītojoši vides mākslas objekti. Visi atpūtas un dabas izziņas punkti funkcionēs arī kā naktsmītnes, kurās varēs pilnībā izbaudīt būšanu dabā. Plānots, ka durvis apmeklētājiem mājas vērs 2019. gada pavasarī.

Dabas māju projektēšanu veica SIA “BM-Projekts”, bet būvniecības darbus – AS “Master Industry”. Būvuzraudzību nodrošināja SIA “BBPV”. Dabas māju saturisko daļu jeb ekspozīciju izstrādāja un realizēja dizaina birojs SIA “H2E”.

Projektu Apes novada domi īsteno sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldība.

Projekts tiek ieviests Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas”  5.4.1.1. pasākuma „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” ietvaros.

Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu

Dalīties:
14. decembris, 2018, Madara Tjuksa
lveerudeen