Saistītie raksti

Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Apes novada izglītības iestādēs

Print Friendly, PDF & Email

 

 

27.decembra Apes novada domes sēdē tika  apstiprinātas ēdināšanas pakalpojuma izmaksas Apes novada izglītības iestādēs ar 2019.gada 2.janvāri.

 Ar šī lēmuma spēkā stāšanos, atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 04.10.2018. lēmumu Nr.139 (ārkārtas sēdes prot.Nr.13, 1.p.) „Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Apes novada izglītības iestādēs”.


 

Par materiālā atbalsta sniegšanu ēdināšanas pakalpojumiem izglītības iestādēs izglītojamo ģimenēm

Lai iespēju robežās atslogotu izglītojamo vecākus no maksas par ēdināšanas pakalpojumiem, 27.decembra Apes novada domes sēdē tika veikti grozījumi Apes novada domes 04.10.2018. lēmuma Nr.140 (ārkārtas sēdes protokols Nr. 13, 2.p) „Par materiāla atbalsta sniegšanu ēdināšanas pakalpojumiem Apes novada vispārējās izglītības iestādēs izglītojamo ģimenēm” 1.punktā šādā redakcijā:

1.„Daļēji segt ēdināšanas izdevumus Apes novada vispārējās izglītības iestādēs izglītojamajiem laika periodā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.augustam, piešķirot:

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola 5-9 klase – EUR 1.35 katram izglītojamajam dienā;

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pirmsskolas grupa – EUR 0,30 katram izglītojamajam dienā un katram audzēknim EUR 0.28 par katru ēdienreizi;

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas mācību punkta Vidagā, Trapenes sākumskolas un pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” izglītojamajiem saskaņā ar 27.12.2018. lēmumu Nr. 190 pielikumu. Finansējuma avotsApes novada budžets. Lēmums stājas spēkā 02.01.2019.

 

Dalīties:
11. janvāris, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs