Saistītie raksti

Apstiprina pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādi

Print Friendly, PDF & Email

 

 

2018.gada 1.jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, kurā noteikts, ka neapbūvēta pašvaldības  zeme iznomājama rīkojot nomas tiesību izsoli. Savukārt nomas maksa nosakāma pēc pašvaldības  domes apstiprināta zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža, kas balstīts uz sertificēta vērtētāja atzinuma par vidējo tirgus nomas maksu konkrētā pagastā. Lai nomas maksas apjoms pēc iespējas precīzāk atbilstu katra konkrēta iznomājamā zemes gabala kvalitātes un novietojuma rādītājiem, Apes novada domes sēdē tika apstiprināti nomas maksas korekcijas koeficienti.

Vēršam uzmanību, ka apstiprinātais nomas maksas cenrādis attiecināms tikai uz jauniem zemes nomas līgumiem, kas tiks slēgti vai pārslēgti pēc 2019.gada 1.februāra un uz tām lauksaimniecības zemēm, kuras paredzēts izmantot saimnieciskai darbībai. Līdz 2018.gada 30.jūnijam noslēgtiem lauksaimniecības zemes nomas līgumiem paliek spēkā konkrētā līgumā noteiktā nomas maksa aprēķina kārtība līdz līgumā norādītā darbības termiņa beigām.

Tāpat iepriekšējā lauksaimniecības zemju nomas maksas aprēķināšanas kārtība paliek zemes reformas laikā neizpirktām lauksaimniecības zemēm, personiskām palīgsaimniecībām izmantojamām zemēm laukos, ciemos un pilsētā, ja šī zeme netiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai.

Apes novada pašvaldības īpašumā atrodošas, piekritīgas un pārvaldībā atrodošas lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādis

1. Cenrādis piemērojams iznomājot Apes novada pašvaldības īpašumā atrodošu, piekritīgu un pārvaldībā atrodošu lauksaimniecībā izmantojamu zemi saimnieciskai darbībai.

2.Iznomājot lauksaimniecībā izmantojamo zemi, piemērojamas šādas vidējās zemes nomas pamatmaksas gadā par vienu ha bez PVN pie šādiem iznomājamā zemes gabala parametriem:

  • ar labām vai apmierinošām piebraukšanas iespējām;
  • ar konfigurāciju un reljefu, kas piemērots lauksaimnieciskai darbībai;
  • bez būtiskiem uzlabojumiem;
  • zemes gabals nav meliorēts un nav pārmitrināts.
NPK Pagasts Vidējais LIZ zemes novērtējums kvalitātes ballēs Nomas pamatmaksa gadā par 1ha EUR bez PVN
2.1. Apes 35 47,00
2.2. Gaujienas 37 42,00
2.3. Trapenes 37 43,00
2.4. Virešu 38 45,00

3. Ja iznomājamā zemes gabala parametri atšķiras no 2.punktā noteiktā, tad piemērojami šādi nomas maksu koriģējoši koeficienti procentos:

Npk Raksturojošais  parametrs Piemērojamā korekcija procentos
3.1. Apgrūtināta piekļūšana zemesgabalam -15 %
3.2. Zemesgabals aizaudzis ar krūmiem un piemērojams lauksaimniecībai tikai pēc attīrīšanas no tiem -25 %
3.3. LIZ zemes novērtējuma ballēs atšķirība no vidējā novērtējuma pagastā par katru balli +- 0,5 %
3.4. Zemes gabala konfigurācija un reljefs nav  piemērots lauksaimnieciskai darbībai (piemēram Gaujas palieņu pļavas, vai akmeņaini pauguri, aizsargājamās dabas teritorijas kurās ir ierobežota saimnieciskā darbība) -40 %

            Minimālā nomas maksa par lauksaimniecībā izmantojamo zemes gabalu gadā nedrīkst būt mazāka par EUR 28,00 bez PVN.

  1. Pārejas noteikumi:

4.1. Cenrādis piemērojams līgumiem, kuri tiek slēgti vai pārslēgti pēc 2019.gada 31.janvāra.

4.2. Līdz 2018.gada 30.jūnijam noslēgtiem līgumiem paliek spēkā konkrētā līgumā noteiktā nomas maksa aprēķina kārtība līdz līgumā norādītā darbības termiņa beigām.

Jurijs Ronimoiss
Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs
Dalīties:
4. februāris, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs