Saistītie raksti

Izdarītas izmaiņas  pamatlīmeņa zināšanu programmā “Par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem”

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Lai izpildītu Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasības un līdz ar to nodrošinātu vienotu mācību plānu un apgūstamās tēmas profesionālās pilnveides izglītības programmā „Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem” (turpmāk – 160 stundu programma), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) ir sagatavojis jaunu minētās izglītības programmas paraugu. Tas jāapgūst, lai darbinieks būtu tiesīgs izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās mācības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi objektā.

Būtiskākā atšķirība, ko paredz jaunais 160 stundu programmas  paraugs, ir tas, ka turpmāk to  varēs apgūt personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību, nevis ar pamatizglītību. Tāpat 160 stundu programmas paraugā iekļautas atsevišķas jaunas tēmas atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu prasībām, precizēta terminoloģija atbilstoši ugunsdrošību regulējošo un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī iekļauta atsevišķa tēma par civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas jautājumiem.

Papildus jaunajā 160 stundu programmas paraugā norādīts, ka, apgūstot šo 160 stundu programmu, izglītojamajiem dota iespēja apgūt pamatlīmeņa zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas personām, kuras izstrādā ugunsdrošības instrukciju, veic ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās mācības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi, kā arī veidot šo personu profesionālās kompetences, lai tās spētu organizēt nepieciešamos ugunsdrošības pasākumus ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā, kā arī priekšstata līmenī iepazīstināt ar civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas jautājumiem.

Paredzēts, ka apgūstot jauno 160 stundu programmau, izglītojamie apgūst četrus mācību priekšmetus. Pēc katra mācību priekšmeta apguves izglītojamais atbilstoši mācību plānam kārto ieskaiti, bet programmas apguves noslēgumā kārto noslēguma pārbaudījumu – eksāmenu. Ieskaites un noslēguma pārbaudījums sastāv no teorētisko zināšanu vai praktisko iemaņu pārbaudes atbilstoši programmā noteiktajam. Ieskaite var būt mutiska, rakstiska, testa veidā vai arī kombinēti, tās vērtējums var būt „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”.

Apmācība ugunsdrošības jomā tiek īstenota izglītības iestādēs, kurām ir izsniegtas licences profesionālās pilnveides izglītības 160 stundu programmas īstenošanai.

2018. gada 22. novembrī VUGD priekšnieks apstiprināja jauno 160 stundu programmas paraugu, atbilstoši kuram izglītības iestādēm jāizstrādā sava 160 stundu programma un jāsaskaņo ar VUGD. Stājoties spēkā jaunajam programmas paraugam, līdzšinējā paraugprogramma, kura 2004. gadā saskaņota ar VUGD un apstiprināta Izglītības un zinātnes ministrijā, ir zaudējusi spēku.

Mācību centri, kuri ir tiesīgi īstenot minēto 160 stundu programmu, kā arī visi interesenti, ar jauno programmas paraugu detalizēti var iepazīties VUGD mājaslapā.

 

Papildu informācija:
Ilgvars Cēris, 29414689, lua@ugunsdzesiba.lv,

Biedrības „Latvijas Ugunsdzēsības asociācija” valdes priekšsēdētājs
Dalīties:
5. februāris, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs