Saistītie raksti

Apstiprināts Apes novada pašvaldības budžets 2019.gadam

Print Friendly, PDF & Email

 

 

28.martā Apes novada domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja Apes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam.
Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

2019.gadā Apes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 5 655 941 EUR apmērā, pamatbudžeta izdevumi plānoti 6 555 786  EUR apmērā, savukārt speciālā budžeta plānotie ieņēmumi paredzēti 164 053 EUR apmērā un speciālā budžeta izdevumi plānoti 199 334 EUR apmērā.


 

Paskaidrojuma raksts par Apes novada pašvaldības budžetu 2019. gadam

Sociālekonomiskais pašvaldības raksturojums
Apes novads atrodas Vidzemes reģiona ziemeļaustrumos. Pēc teritorijas lieluma Apes novads ir astotais novads divdesmit piecu Vidzemes plānošanas reģionā ietilpstošo novadu vidū un aizņem 544,3 km2. Savukārt pēc iedzīvotāju skaita tas ir piecpadsmitais apdzīvotākais Vidzemes plānošanas reģiona novads.

Apes novadā kopējais iedzīvotāju skaits 3620, kas reģistrēts uz 01.01.2019. Apes novada Dzimtsarakstu nodaļā – Apes pilsētā 923 un Apes pagastā 489, tātad ar kopējo skaitu Apes pilsētā un pagastā 1412, Gaujienas pagastā 893, Trapenes pagastā 700, Virešu pagastā 615 iedzīvotāji. Salīdzinājumā ar 01.01.2018. iedzīvotāju skaits samazinājies kopumā par 64 cilvēkiem. Iedzīvotāju blīvums novadā – 6.65 iedz./km2. Kaut arī novads ir dažu kilometru attālumā no Igaunijas, iedzīvotāju etniskais sastāvs ir pārliecinoši latvisks –  88% no visiem pastāvīgajiem iedzīvotājiem ir latvieši.

Apes novadā  2018.gadā piedzimuši 32 bērniņi (14 meitenītes un 18 puisīši). Dzimušo bērnu skaits Apes novada teritoriālajā iedalījumā ir šāds: Apes pilsētā un Apes pagastā – 18 bērni; Gaujienas pagastā – 7 bērni; Trapenes pagastā – 2 bērni; Virešu pagastā – 5 bērni.

Apes novada dome 2018. gadā izmaksāja ģimenēm bērna piedzimšanas pabalstu pašvaldībā deklarētajiem jaundzimušajiem, EUR 100,- (viens simts eiro). Pašvaldība arī attīstījusi dažādus  atbalsta veidus ģimenēm ar bērniem, daļēji sedzot ēdināšanas maksu izglītības iestādēs izglītojamiem, transporta izdevumus nokļūšanai uz izglītības iestādi un atpakaļ uz mājām, tiek atbalstītas arī daudzbērnu ģimenes un u.c. 

2018.gadā  miruši 51 Apes novada iedzīvotāji, Apes novada dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas 35 miršanas apliecības, bet 16 gadījumos miršanas fakts reģistrēts citu novadu dzimtsarakstu nodaļās:  Teritoriālo vienību  dalījumā  mirušo personu skaits: Apes pilsētā un Apes pagastā – 15; Gaujienas pagastā – 11; Trapenes pagastā -15; Virešu pagastā -10. Salīdzinājumā ar 2017. gadu, kad Apes novadā miruši 57 iedzīvotāji,  2018.gadā miršanas gadījumu skaits nedaudz samazinājies.

Bezdarba līmenis Apes novadā uz 31.12.2018. bija 5.5%, kas gada griezumā ir par 0.4% palielinājies. Pēc NVA datiem uz 31.12.2018. reģistrēto bezdarbnieku skaits 114, to vidū vislielākais bezdarbnieku skaits ir vecumā no 45 līdz 59 gadiem – kopumā  48, no 60 un vairāk gadiem kopā ir 13 bezdarbnieki, vecumā no 25 līdz 34 ir 29 bezdabnieki, un no 35 līdz 39 gadiem kopā 5 bezdarbnieki, savukārt no 20 līdz 24 gadiem ir 9 bezdabnieki. Skatoties pēc izglītības līmeņa, visvairāk bezdarbieki ir tieši ar profesionālo izglītību, kopā 48.         

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem vidējā bruto darba samaksa Apes novadā 2017. gadā EUR 586, savukārt 2018.gadā vidējā bruto samaksa Apes novadā EUR 600.

Apes novadā uzņēmīgākie cilvēki ar savu neatlaidību attīsta savu vidi tieši šajā teritorijā, gan ražojot produkciju vietējam un ārvalstu tirgum. Reģistrētie nodokļu maksātāji, juridiskās personas un individuālie komersanti 2018.gadā kopskaitā ir 300, to vidū vislielākais skaits ir zemnieku saimniecības – 159, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību kopā 81, biedrības 28, tajā skaitā 4 ar sabiedriskā labuma organizācijas statusu, individuālie komersanti, uzņēmēji – 22, budžeta iestādes – 5, nodibinājumi 2, tajā skaitā 1 ar sabiedriskā labuma organizācijas statusu, draudzes – 2, tajā skaitā 1  ar sabiedriskā labuma organizācijas statusu un kooperatīvā sabiedrība – 1. Savukārt Apes novadā reģistrētie nodokļu maksātāji fiziskas personas – saimnieciskās darbības veicēji 2018.gadā pavisam kopā ir 290, visvairāk 229 ir saimnieciskās darbības veicēji, 59 ir paziņotā (nereģistrējamā) saimnieciskā darbība, savukārt informācija par patentmaksu ir 2 maksātājiem.

Teritorijas attīstības līmeņa indekss – 0,457 (pēc VRAA 2017.gada datiem), kas ierindo  novadu  72. vietā starp 110 Latvijas novadu pašvaldībām. Šis rādītājs parāda attiecīgajā gadā teritorijas augstāku vai zemāku attīstību salīdzinājumā ar vidējo attīstības līmeni valstī, aprēķinā izmantojot sekojošus rādītājus: Ekonomiski aktīvo individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem, Bezdarba līmenis, %, Trūcīgo personu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā, %, Kopējais noziedzīgo nodarījumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem, Dabiskās kustības saldo uz 1000 iedzīvotājiem, Ilgtermiņa migrācijas saldo uz 1000 iedzīvotājiem, Iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma uz 1000 darbspējas vecuma iedzīvotājiem, Iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz vienu iedzīvotāju, euro.

Apes novadā 2018. gadā jau trešo gadu sekmīgi darbojās Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs. Apes VPVKAC no 69 klientu centriem ieņem 37.vietu ar 49,7 sniegtajiem pakalpojumiem vidēji mēnesī 2018.gadā.

 

Apes novada pašvaldības galvenās prioritātes 2019.gadam 

ES struktūrfondu apguve, to realizēšana:

Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei – Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā;
Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanai Apes novadā;
Pašvaldības grants ceļu pārbūve;
Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai;
Projekts “PROTI un DARI!”;
Projekts “CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions” (Dabas un kultūras mantojuma vērtību saglabāšana un aizsardzība, attīstot un veicinot inovatīvas, ilgtspējīgas un atbildīgas tūrisma stratēģijas);
Projekts “Erasmus+ projekts “Entrepreneurial Schools in Europe”” (Uzņēmējdarbība Eiropas skolās);
Projekts “No hobija uz biznesu” (Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020);
Projekts “Zaļās klases pie Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas  labiekārtošana ar fizisko aktivitāšu elementiem – āra nodarbību un brīvā laika pavadīšanai”;
Apes tautas namam nepieciešamā nodrošinājuma iegāde novada nozīmīgu kultūras pasākumu organizēšanai, sabiedrības iniciatīvu un tautas mākslas vērtību uzturēšanai un attīstībai;
Projekts “Encouraging cross-border cooperation in local food and handicraft sector in border areas- COOP Local (Pārrobežu sadarbības veicināšana vietējiem pārtikas produktu ražotājiem un amatniekiem pierobežā);
Projekts  “Erasmus+ stratēģisko skolu sadarbību projekts “We are living together and we need eachother. Social Emotional Learning” (SEL)” (Sociāli emocionālā mācīšanās);           
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai;
Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā;
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.


Infrastruktūras sakārtošana:
Apkures  katla nomaiņa Sociālās  aprūpes centrā “Trapene”;

Apes pilsētā – trotuāra projekta izveide Avotu ielā;
Apē  Brīvības, Aptiekas  ielu dubultā apstrāde ar pretputes materiālu;
A2 -Vecaidievi, Vireši-V411 -Bērnudārzs   dubultā apstrāde ar pretputes materiālu;  
Bērnu rotaļu laukumu labiekārtošana Vidagā un Apē;
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas Izglītības programmu realizēšanas vietā Vidagā – Bruģis pie pirmsskolas ēkas;
Trapenes pagasta pārvaldes un  kultūras nama  telpu remonti;
Gaujienas katlumājas apkures katla nomaiņa;
Mikroautobusa iegāde Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolai;
Apē Raganu klints  nostiprināšanas projekta izstrāde;

Pašvaldības iestāžu darba nodrošinājuma konkurētspējas paaugstināšana:
Pašvaldības darbinieku atalgojuma palielināšana –darbinieku atalgojuma palielinājums līdz 8%.

 

Apes novada pašvaldības budžets izstrādāts, ievērojot “Likumu par budžetu un finanšu vadību” un likumu “Par pašvaldībām“, kā arī citus likumus un Ministru kabineta noteikumus. Plānojot pašvaldības budžetu 2019.gadam, galvenā uzmanība tika vērsta, lai pašvaldības teritorijā nemazinātos pašvaldības sniegto pakalpojumu apjoms un kvalitāte un tiktu veikts ieguldījums kopējai teritorijas attīstībai, saskaņā ar Apes novada attīstības programmu 2014. -2020. gadam.

Apes novada pašvaldības budžets 2019. gadam sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikācijai ir norādīta Apes novada domes saistošajos noteikumos Nr. 8/2019 „Par Apes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”  un sešos pielikumos.

 

1. Apes novada pašvaldības pamatbudžets

 

IEŅĒMUMI
2019.gadā Apes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 5 655 941 EUR apmērā. Pašvaldības budžeta ieņēmumu palielinājums ir par 8 %, salīdzinot ar 2018.gada bāzes budžetā plānotajiem ieņēmumiem. Plānoto aktivitāšu īstenošanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums uz 2019. gada sākumu 1 325 085 EUR apmērā.

Apes novada pašvaldības ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).

                                   Apes novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta ieņēmumi

Ieņēmumu lielāko daļu sastāda transfertu ieņēmumi (ieņēmumi ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem), kas  2019. gada budžetā sastāda 56 % no kopējiem ieņēmumiem, kas ir par 3  procentiem vairāk nekā plānoti 2018.gadā. No transfertu ieņēmumiem, lielākie ieņēmumi ir valsts budžeta transferti 52 % no kopējiem ieņēmumiem.

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (turpmāk – PFIF) dotācija 2019. gadam plānota 973 888 EUR apmērā, tajā skaitā 2018. gada plāna neizpilde 21 396  EUR.

Apes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti 1 918 494  EUR apmērā.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze 2019. gadam ir 1 571 602 EUR, par EUR 166 094 EUR  vairāk nekā 2018. gadā faktiski saņemts. 

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze 2019. gadam par zemi – 226 000 EUR, par ēkām, būvēm – 44 100 EUR, par mājokļiem  – 6 700 EUR.

Nenodokļu ieņēmumus 51 069 EUR apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas.

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 530 806  EUR apmērā veido ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem Eiropas Savienības politiku instrumentu projektiem.

Pamatbudžeta ieņēmumi tika plānoti ievērojot piesardzības principu.

 

IZDEVUMI
2019.gadā Apes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti 6 555 786  EUR apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).

Salīdzinot ar 2018.gada budžetu, palielinājums ir par 6 %. Visi pašvaldības plānotie kopējie izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti septiņās ekonomiskajās kategorijās un deviņās funkcionālajās kategorijās.

           Apes novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajā          kategorijām

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu lielākā daļa ir izglītības funkcijas nodrošināšanai – paredzot 34 %, tas ir 2 232 960  EUR, no kopējiem plānotajiem izdevumiem, kas ir par 1% samazinājušies salīdzinot ar 2018. gada budžetu. Finansējums no valsts izglītībai plānoti astoņiem  mēnešiem.

2018.gada 1. septembrī mācības Apes novada izglītības iestādēs uzsāka kopā 317 izglītojamie, no tiem 89 – internātskolā. Kā iepriekšējos gados, arī šajā mācību gadā bērniem iespējams apgūt visu pakāpju izglītību: Katra pagasta teritorijā un Apē piecgadīgos un sešgadīgos bērnus gaida pirmsskolas izglītības iestāde vai grupa. Mācības pirmajā klasē arī iespējams sākt iespējami tuvu savai dzīvesvietai Apē, Gaujienā, Trapenē un Vidagā. Apē 2018./2019. mācību gadā mācības uzsāka 14 pirmklasnieki, Gaujienā – četri bērni Trapenē arī četri bērni. Trapenē kopš 2017. gada septembra mācības notiek līdz 6. klasei, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola nodrošina pilnu pamatizglītības apguvi, bet Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola dod iespēju iegūt vidējo izglītību. Šogad vidusskolas programmu apgūst 18 jaunieši.

Pašvaldības pamatbudžeta izdevuma viena no mazākajām jomām ir veselībai – 1 %, tas ir 60 431 EUR, kurā veselības aprūpes funkcijā tiek finansētas uzturēšanas izmaksas divām feldšeru punktu vietām Trapenes un Virešu pagastā.

Atpūtai, kultūrai un reliģijai plānoti 14 %, tas ir 926 597 EUR izdevumi no kopējām plānotajām izmaksām. 2019.gadā paredzēta tautu tērpu iegāde gaidāmajiem dziesmu un deju svētkiem, daļējs atbalsts deju kolektīva “Virši” un folkloras grupas  braucienam uz Eiropiādi. Novada kopējiem kultūras pasākumiem paredzēti 38 947 EUR un sporta pasākumiem 17 646 EUR, bet novada muzeju apvienībai 43 222 EUR. Apes pilsētas lielākajam gada pasākumam pilsētas svētku ietvaros paredzēts izlietot 17 000 EUR. Apes tautas namam paredzēts ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekts, kura realizācijas izmaksas plānojas 510 665 EUR .

Sociālai aizsardzībai plānoti 12%, tas ir 802 036 EUR, no kopējiem plānotajiem izdevumiem, kas ir par 19 % vairāk nekā plānoti 2018.gada budžetā. Sociālo pabalstu izmaksām plānoti 28 000 EUR. Kā arī SAC “Trapene” paredzēts mainīt apkures katlu, kura realizācijas izmaksas plānojas 40 000  EUR.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānojas 7 %, tas ir 476 155 EUR, no kopējiem plānotajiem izdevumiem. Ar 2018. gada 1. janvāri darbu sāka jauna Apes novada pašvaldības aģentūra “Komunālā saimniecība”.

Vides aizsardzībai plānoti 2 %, tas ir 103 944  EUR, no kopējiem plānotajiem izdevumiem, kas ir 36 % mazāk nekā plānots bija 2018.gada budžetā. Šogad plānots sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību turpināt realizēt projektu “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”, kurā 2019. gadā paredzēts ieguldīt 75 529  EUR.

Ekonomiskajai darbībai plānoti 21 %, tas ir 1 406 853 EUR. Šogad tiks turpināts  realizēt projektu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūrās” nodrošināšanai ar plānotajām kopējām izmaksām 688 872 EUR. Apes novada pašvaldības teritorijā ar deleģējuma līgumu būvvaldes funkciju nodrošina Smiltenes novads. 2019. gadam izdevumu transferti plānoti 8 000 EUR.

Sabiedriskajai kārtībai plānoti 1 %, tas ir  38 999 EUR. Apes novada pašvaldības teritorijā ar deleģējuma līgumu, sabiedrisko kārtību nodrošina Smiltenes novada pašvaldības policija un Apes novada administratīvais inspektors. Ar Smiltenes novadu ir noslēgts sadarbības līgums par  Civilās aizsardzības plāna izstrādi.

Vispārējās valdības dienesti plānoti 8 %, tas ir 50 7811 EUR, kas ir par 8 % palielinājušies salīdzinot ar 2018.gadu. Plānotais palielinājums ir saistīts ar speciālistu algu palielinājumu. Šajā sadaļā ietilpst izdevumi politiskās varas – novada domes deputāti un komisijas (iepirkuma, administratīvā, vides, dzīvokļu, atsavināšanas) un izpildvaras institūciju – administrācija, kanceleja, grāmatvedība, Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs, dzimtsaraksti, Gaujienas, Trapenes, Virešu pagastu pārvalžu  darbība un ēku uzturēšana.

 Plānoti izdevumi neparedzētiem gadījumiem 30 000  EUR.

 

Analizējot 2019.gada plānotos pamatbudžeta izdevumus Apes novada pašvaldībā pa ekonomiskajām kategorijām, redzams, ka vislielāko īpatsvaru – 3 075 693 EUR jeb 46.9% veido izdevumi atlīdzībai (atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas maksājumiem, t.sk., mērķdotācija no valsts pedagogu algām 539 472  EUR (t.sk., Gaujienas internātpamatskolas algu finansējums 260 448 EUR (8 mēnešiem)).

Otra lielākā izdevumu grupa ir precēm un pakalpojumiem – apkurei, elektrībai, ūdensapgādei un kanalizācijai, dažādiem ikdienas remontdarbiem, komandējumiem, kursiem, krājumiem, biroja precēm, inventāram un tamlīdzīgiem izdevumiem. Šie izdevumi sastāda 1 441 864 EUR jeb 22 % no visu izdevumu apjoma.

Izdevumi pamatkapitāla veidošanai sastāda 1 785 674 EUR jeb 27.2 % no visu izdevumu apjoma.  Sociālos pabalstos plānots izmaksāt 110 069 EUR, kas sastāda 1.7 % no izdevumu daļas.

Citās ekonomiskajās kategorijās, tādās kā subsīdijas un dotācijas, procentu izdevumi plānots tērēt mazāk nekā 1%.

 

2.Speciālais budžets (bez ziedojumiem un dāvinājumiem)

Apes novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi ir īpašiem mērķiem iezīmēti līdzekļu avoti – dabas resursu nodoklis, mērķdotācija pašvaldības autoceļiem u.c.

Speciālā budžeta plānotie ieņēmumi 2019.gadā paredzēti 164 053 EUR apmērā, kas ir par 2% vairāk nekā 2018.gadā plānotie budžeta ieņēmumi. Dabas resursu nodoklis plānots 9 % no kopējiem ieņēmumiem, bet valsts budžeta transferti (mērķdotācija pašvaldības autoceļiem) plānoti 91 % no kopējie ieņēmumiem.

Plānoto izdevumu segšanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums uz 2019. gada sākumu 63 837 EUR apmērā.

2019.gadā Apes novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi plānoti 199 334 EUR apmērā, no tiem Apes novada auto ceļu fondam 84 %, tas ir 168 426 EUR, vides aizsardzībai 12 %, tas ir 24 408 EUR un ekonomiskajai darbībai 3%, tas ir 8500 EUR.

 

3. Ziedojumi un dāvinājumi

2019.gadā Apes novada pašvaldības speciālā budžeta – ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi nav plānoti. Noteikto mērķu izdevumu segšanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums uz 2019. gada sākumu 1 149 EUR apmērā.

 

4. Aizņēmumi un galvojumi

2019. gadā Apes novada pašvaldības aizņēmumu pamatsummu atmaksa saskaņā ar atmaksas grafikiem ir 690 133 EUR, t.sk. 12 536 EUR no speciālā budžeta, un procentu atmaksa 9608 EUR.

2019. gadā tiek plānoti aizņēmumi:

  • ELFLA projekta ( Nr.18-07-A00702-000045) “Apes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” īstenošanai 97 050 EUR;
  • Projektam 18-07-A00702-000078 Apes novada grants ceļa Ape-Kalpaki-Silmaļi-Melnupes pārbūvei 157 845 EUR;
  • Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei – Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā 326 564 EUR
  • Projektam “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”  1 231 EUR.

Apes novada pašvaldība saistībās ir 6 galvojumi –  par 183 109 EUR, tai skaitā, SIA „Alūksnes slimnīca” 178 651  EUR un 4 studiju kredīta galvojumi – 4 privātpersonām – LLU Veterinārmedicīnas fakultātē un RPIVA pirmsskolas un sākumskolas skolotājs programmā, kā arī Studiju kredīts Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē un Studiju kredīts LU studiju programmā “Skolotājs logopēds.

 Saistības % no budžeta 2019.gadā plānotas ir  4.12 %. Savukārt  2019. gadā – 6.3 % un 2020. gadā –  6.7 %.

2020. gadā Apes novada pašvaldības saistības – aizņēmumiem 279 138 EUR, Galvojumu saistības – 19 675 EUR.
2021. gadā Apes novada pašvaldības saistības – aizņēmumiem 298 049 EUR, Galvojumu saistības – 19 638 EUR.

 

5. Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem

Turpmākajos divos saimnieciskajos gados lielākie ieguldījumi plānoti pašvaldības infrastruktūras uzlabošanai. Tāpat tiek plānoti līdzekļi sociālajai jomai, izglītības jomai, vides labiekārtošanai.

Līdzekļu izlietojums tiek plānots, lai sekmētu līdzsvarotu un ilgtspējīgu Apes  novada attīstību, piesaistot investīcijas, kā arī sadarbojoties ar vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem un sabiedriskajām organizācijām. Plānotie un realizācijā esošie projekti 2020. – 2021. gadam :

  • Pārrobežu sadarbība vietējā pārtikas un rokdarbu nozarēs – COOP Local”;
  • Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs;
  • Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana Apes novada pašvaldības iestādēs;
  • Tūrisma infrastruktūras attīstība Apes novadā;
  • Ielu apgaismojuma izbūve Apes novadā;
  • Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras attīstība Apes novadā.

Jānis Liberts
Apes novada domes priekšsēdētājs                                                                  

 

Apes novada domes 28.03.2019. saistošie noteikumi Nr.8/2019

 

 

 

 

Dalīties:
16. aprīlis, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs