Saistītie raksti

Pēc tehniskā pārtraukuma atsākas darbi uz ceļu posmiem “Lipski – Jaunlāči – Eglītes”, “A2-Gobas” un “Saulieši-Saliņas”

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Reizē ar pavasara iestāšanos atsākušies ceļu pārbūves darbi. Šobrīd visos ceļa posmos tiks ieklāts asfalta segums, izveidoti notekgrāvji, ierīkotas caurtekas. Turpināsies darbs pie nomaļu nostiprināšanas, kas tiks piebērtas ar šķembām, veikta apzaļumošana un uzstādītas satiksmes organizācijas zīmes.

Projekts īstenots ar Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF) atbalstu, kas tiek piešķirts tiem projektiem, kuru īstenošanas rezultātā tiek sakārtota infrastruktūra uzņēmējdarbības attīstībai, proti, projekta noteikumos ir noteikts, ka, lai iegūtu projekta finansējumu, uzņēmējiem ir jālīdzdarbojas un ir jāveic investīcijas savā uzņēmumā, jārada jaunas darba vietas un jāattīsta sava darbība turpmākos 3-5 gadus. Ceļa “Lipski-Jaunlāči-Eglītes” sakārtošanas darbi tiek realizēti, piedaloties 9 vietējiem uzņēmumiem un zemnieku saimniecībām, ceļa “A2-Gobas” posma pārbūve norit ar 3 vietējo uzņēmēju līdzdalību, savukārt ceļa “Saulieši-Saliņas” labiekārtošanā piedalās SIA “Vaidens”, sniedzot savu apliecinājumu uzņēmējdarbības attīstībai. Jāmin, ka infrastruktūras sakārtošana ir viens no veidiem, kā pašvaldība var veicināt uzņēmējdarbības attīstību lauku reģionos.

Būvdarbu līgumi, par visu ceļu posmu pārbūves darbu veikšanu, tika noslēgti ar SIA “Limbažu ceļi”. Būvprojektu izstrādi un šobrīd arī autoruzraudzību veic SIA “Projekts EAE”, bet būvuzrauga pienākumi uzticēti SIA “RS Būvnieks”.

Abus projektus Nr. 3.3.1.0/17/I/029 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastos” un Nr. 3.3.1.0/17/I/030 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastā” plānots realizēt līdz 2019. gada augustam.

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros

Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 

 

 

 

Dalīties:
10. aprīlis, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs