Saistītie raksti

Smiltenes novada Būvvaldes darbības atskaite par 2018.gadu

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Smiltenes novada Būvvaldes darbības atskaite par 2018.gadu un plānotajiem veicamajiem darbiem 2019.gadā

Smiltenes novada Būvvaldes sastāvā 2018. gadā darbojas būvvaldes vadītāja Liene Brolīte, Arhitekte Līga Āboltiņa, Būvinspektote Ingrīda Ērgle un Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu speciālists Andrejs Igaunis (nepilna slodze).

Smiltenes novada Būvvalde no 2016. gada 11. februāra, pamatojoties uz Deleģēšanas līguma Nr.8/17 (reģ.Nr. SND – SN-DE/BU/2-16), nodrošina būvniecības procesa tiesiskuma funkcijas Apes novadā.

            Būvvaldes darbinieki aizvadītajā gadā apmeklējuši seminārus par Būvniecības likuma un speciālo normatīvo aktu grozījumiem, Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) ieviešanu, jaunajām izmaiņām Būvniecības procesu regulējošo iestāžu un būvniecības kontroles sistēmu. Būvvaldes vadītāja piedalījusies kvalifikācijas celšanas apmācībās LPMC un ieguvusi profesionālo sertifikātu, būvvaldes arhitekts aktīvi piedalījies Arhitektu savienības rīkotajās apmācībās un pilnveidojis akadēmiskās zināšanas. Papildināts arī Būvvaldes aprīkojums ar objektu apsekošanai nepieciešamo inventāru.

2018.gadā būvvalde aktīvi iesaistījusies un sniegusi viedokli BVKB rīkotajās BIS sistēmas funkcionalitātes pilnveidošanas projektā, kā arī aktīvi pieņemtas elektroniskās būvniecības ieceres dokumentācijas BIS sistēmā pārsvarā komersantu ceļiem un vienkāršotai atjaunošanai, sniegtas konsultācijas projektētājiem, kas vēlējušies iesniegt ieceres elektroniski. 2018.gadā arī aktīvi sekots līdz būvniecības regulējuma grozījumiem, iesaistoties būvniecības komitejas sēdēs, kā arī sniegti viedokļi par būvniecības procesa regulējošo normatīvo aktu grozījumiem.

            Aizvadītā gada laikā stiprināta sadarbība ar Ekonomikas ministriju, Limbažu, Alūksnes, Balvu un Valkas novada būvvaldēm un Būvniecības valsts kontroles biroju (BVKB) un veikti visi nepieciešamie sagatavošanās darbi, lai ar 2020.gada 1.janvāri, kā to paredz pēdējie Būvniecības likuma grozījumi, uzsāktu būvniecības ieceru saņemšanu un apstrādi BIS elektroniskā veidā.

            Aizvadītajā atskaites periodā 2018. gadā Smiltenes novada Būvvaldē Apes novada administratīvajā teritorijā ir izdarīti 42 procesuālie lēmumi Alūksnes novada būvvaldē iesāktajās būvniecības ieceres lietās un dažās Smiltenes novada Būvvaldē iesniegtajās lietās, kā arī ir pieņemti 26 lēmumi, izsniegtas 13 būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtas 9 būves, būvniecībai vienkāršotā kārtībā izsniegtas 6 apliecinājuma kartes, 8 paskaidrojuma raksti un saskaņotas projekta izmaiņas 10 būvobjektiem. Veiktas 18 pārbaudes un sastādīti atzinumi par nekustamā īpašuma apsekošanu (skatīt Pielikums Nr.1).

            Visa aizvadītā atskaites perioda laikā apmeklētājiem sniegtas konsultācijas būvniecības jautājumos, izskatītas sūdzības un strīda jautājumi, un jautājumi par patvaļīgu būvniecību.

Būvvaldes 2018. gada izpilde par sniegtajiem pakalpojumiem, saistībā ar iedzīvotāju būvniecības iecerēm, īpaši par pirmās grupas būvēm un atvieglotās būvniecības kārtību (Paskaidrojuma raksts, Apliecinājuma karte), un Apes novada pašvaldības aktivitāti (iesniegtās būvniecības ieceres, konsultācijas), novada administratīvajā teritorijā ir pieaugusi. 

Tāpat kā 2017. gadā arī 2018. gadā būvniecības ieceres ierosinātājiem novērota tendence vairāk pārskatīt un izvērtē esošās būvniecības ieceres. Tiek vairāk iesniegtas projektu izmaiņas, ieceres ierosinātāji vairāk maina būvprojekta konstruktīvos risinājumus, papildina būvatļaujas nosacījumus, veic atzīmes par projektēšanas, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un pagarina Alūksnes novada domes Alūksnes būvvaldes izsniegtās būvatļaujas.

Nākošā atskaites periodā Smiltenes novada Būvvalde plāno turpināt stiprināt labu sadarbību ar pašvaldības iestādēm un speciālistiem, Ekonomikas ministriju, BVKB, Vidzemes reģiona būvvaldēm, Abulas lauku partnerību, u.c. iestādēm, un veikt skaidrojošo darbu (būvniecības ieceres iesniedzēji, projektētāji, būvnieki) saistībā ar BIS iespējamām funkcionalitātēm un projektu – būvniecības ieceru iesniegšanas procesu elektroniski.

Liene Brolīte
Smiltenes novada Būvvaldes vadītāja                                                     

 

 

 

 

 

 

Dalīties:
13. maijs, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs