19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Apes tautas nama un bibliotēkas ēka top estētiskāka

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Turpinās darbi pie Apes tautas nama un bibliotēkas ēkas energoefektivitātes pasākumu veikšanas un šobrīd ir realizēti vairāk nekā puse no plānotajiem būvniecības darbiem.

Saskaņā ar projekta ietvaros sagatavoto būvprojektu ir veikti bēniņu pārseguma atslogošanas un siltināšana darbi, ēkas cokola siltināšana, apkures sistēmas un elektroinstalācijas izbūves darbi, nomainīti visi logi un durvis, uzsākti fasādes siltināšanas darbi, kā arī katlu mājas būvniecība un inženierkomunikācijas tīklu izbūves darbi.

Jāmin, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas 4.2.2. specifiskais atbalsts tiek piešķirts energoefektivitātes paaugstinošu pasākumu veikšanai, proti, šī projekta pamatmērķis ir samazināt Apes novada pašvaldības kultūras iestādei – Apes tautas namam un bibliotēkai primārās enerģijas patēriņu un sekmēt ēkas uzturēšanas izdevumu samazināšanos. Ņemot vērā iepriekš teikto, projekts neietver pilnu kosmētisko remontu visām kultūras iestādes telpām, bet attiecināmi ir tikai tie remontdarbi, kuri ir radušies energoefektivitātes darbu veikšanas rezultātā, kā piemēram, krāšņu nojaukšanas, siltumtrases izbūves, logu maiņas u.c. vietās.

Neskatoties uz to, pašvaldība ir radusi papildus finanses, gan no saviem budžeta līdzekļiem, gan no Valsts Kases aizņēmuma līdzekļiem, lai nodrošinātu lielās zāles labiekārtošanas darbus, tajā skaitā zāles sienu krāsas, apdares un grīdas seguma atjaunošanu, kā arī apkārtējās teritorijas labiekārtošanas darbus – bruģēta laukuma izveidi, lietusūdeņu sistēmas izbūvi, āra terases-estrādes konstrukcijas izbūvi un ēkas āra apgaismojuma uzstādīšanu.

Darbus paredzēts pabeigt 2019.gada septembrī.

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” projekta Nr.4.2.2.0/17/I/083 ietvaros

Liene Ābolkalne
Teritorijas attīstības nodaļas vadītāja vietniece

 

 

 

 

 

 

 

Dalīties:
3. jūlijs, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen