19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Realizēta grants ceļu pārbūve

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Finiša taisnē ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta “Apes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” (Nr.18-07-A00702-000045) realizācija.

Projekta ietvaros tika pārbūvēti Trapenes pagastā esošie autoceļu posmi – “Kristiņi – Stādzeni” 1.5 km garumā un “Trapene – Lejastrapene” 1.95 km garumā, savukārt Virešu pagastā “V411 – Čiekuri – Gargrīdas – Druvkalni” 1.7 km garumā.

Šobrīd norit dokumentācijas kārtošana, lai autoceļus nodotu ekspluatācijā, pēc tam darbs pie atskaites sagatavošanas iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā.

Īstenojot projektu ir nodrošināta autoceļa nestspēja, veikta ceļa seguma izbūve ar divkārtu virsmas pārklājumu un jaunu grants šķembu maisījumu, sakārtota ūdens novadīšanas sistēma (caurteku, grāvju izbūve un tīrīšana), izbūvētas nobrauktuves uz īpašumiem, uzstādītas un atjaunotas ceļazīmes un robežzīmes. Projekta ieviešanas rezultātā ir nodrošināta droša satiksme, veicināta apdzīvotības saglabāšana un saimniekošanas apstākļi Trapenes un Virešu pagastos strādājošajiem lauksaimniecības uzņēmumiem.

Jāmin, ka pārbūvējamie ceļa posmi tika izvēlēti balstoties uz apstiprinātajiem pašvaldības autoceļu atlases kritērijiem un pagastu lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes uzņēmumu apspriedes rezultātiem (2016.gadā), kur vietējie uzņēmēji izvirzīja pašvaldības autoceļa posmus, kurus nepieciešams pārbūvēt Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu ietvaros. 

Būvdarbus ceļu posmos “Kristiņi – Stādzeni” un “Trapene – Lejastrapene” veica būvuzņēmējs SIA “8 CBR” un ceļa posmā “V411 – Čiekuri – Gargrīdas – Druvkalni” veica būvuzņēmējs SIA “Limbažu ceļi”.

Būvuzraudzību visiem ceļiem nodrošināja IU Aleksejs Ivanovs, tehnisko dokumentāciju izstrādāja un autoruzraudzības darbus veica SIA “PROJEKTS EAE”. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 526 961.13 EUR (ar PVN), tajā skaitā publiskais finansējums ir 474 265.02 EUR un Apes novada domes līdzfinansējums – 52 696.11 EUR.

Liene Ābolkalne
Teritorijas attīstības nodaļas vadītāja vietniece

 

 

 

 

Dalīties:
3. jūlijs, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen