19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Apes novadā veikti uzņēmējiem nozīmīgu ceļu pārbūves darbi

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Kopš 2018.gada rudens Apes novada dome realizē divus Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektus: Nr.3.3.1.0/17/I/029 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastos” un Nr. 3.3.1.0/17/I/030 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastā”.

Projektu laikā tika veikti uzņēmējiem nozīmīgu trīs ceļu pārbūves darbi, kuri šobrīd ir pabeigti un rezultātā Apes novada ceļš “Saulieši-Saliņas” (Gaujienas pagasts) posma 0,4 km garumā, ceļš “A2 – Gobas” (Virešu pagasts) 0.58 km garumā un ceļš “Lipski-Jaunlāči-Eglītes” (Apes pagasts) posma 2 km garumā ir ieguvuši jaunu asfaltbetona segumu, nodrošinot šo teritoriju sasniedzamību jebkuros laika apstākļos.

Augustā notika atjaunoto ceļu pieņemšana, kurā piedalījās Smiltenes novada Būvvaldes pārstāvji, Apes novada domes priekšsēdētājs Jānis Liberts, Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs Jurijs Ronimoiss, pārstāvji no uzņēmuma SIA “Limbažu Ceļi”, kas veica visu trīs ceļu būvdarbus, SIA “RS Būvnieks”, kas sniedz būvuzrauga pakalpojumus un visu būvprojektu izstrādātājs – SIA “Projekts EAE”. Pašreiz notiek noslēguma finansu dokumentu sagatavošana un iesniegšana CFLA (Centrālajā finanšu un līguma aģentūra).

Pārbūvējamie ceļi tika izvēlēti pamatojoties uz novada uzņēmēju pieprasījumu un viņu līdzdalību projekta mērķu sasniegšanā, veicot privātās investīcijas uzņēmumu pamatlīdzekļos un nemateriālajos ieguldījumos, kā arī radot jaunas darba vietas uzņēmumos laika posmā no 2015. līdz 2022. gadam. Projektu realizācijas rezultātu tiešie labuma guvēji ir 3 uzņēmēji Virešu pagastā, 1 uzņēmējs Gaujienas pagastā un 9 uzņēmēji Apes pagastā, kas parakstījuši apliecinājumu par interesi, ka Apes novadā, tiks radītas 14 jaunas darba vietas un ieguldīti vairāk kā 1 000 000 euro savas darbības attīstībai. Netiešie labuma guvēji ir vēl vairāki desmiti ekonomiski aktīvo lauksaimniecisko un nelauksaimniecisko darbības veicēji un mājsaimniecību, kas atrodas projekta realizācijas teritorijā un, kuri šo ceļu izmanto gan savu lauksaimniecisko platību, gan apsaimniekojamo īpašumu, gan pakalpojuma centru sasniegšanai.

Apes novada domes priekšsēdētājs Jānis Liberts uzsver, ka visi uzņēmumi, kuri darbojas projektu teritorijās ir saistīti ar aktīvu transporta kustību, orientēti uz savas darbības attīstību (piesaistīti ES finansējumi), ieguldot finanšu līdzekļus traktoru, palīgagregātu, smago automašīnu, zemju, ganāmpulku iegādei. Papildus šajās teritorijās atrodas gan zemes platības, kuras tiek izmantotas lauksaimniecības produkcijas ražošanā, gan lauksaimniecības dzīvnieku novietnes, kuru piekļuvei, ikdienas apkalpošanai un no tiem iegūto produktu transportēšanai, tiek nodrošināta, izmantojot konkrētos ceļu posmus. Ieguvēji, protams, ir arī vietējie iedzīvotāji, kuru mājsaimniecības atrodas uz šī ceļa un, kurām ceļš nodrošina sabiedrisko pakalpojumu pieejamību, skolēnu pārvadājumus un mobilitāti.

Savukārt Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs, projektu vadītājs, Jurijs Ronimoiss uzskata, ka neskatoties uz samērā grūtiem nosacījumiem, esam veiksmīgi piesaistījuši Eiropas Savienības finansējumu un 3.3.1. SAM programmas ietvaros īstenojuši ceļu sakārtošanas projektus, kas ir būtisks uzlabojums jau esošajiem un arī perspektīvajiem uzņēmējiem. Ņemot vērā faktu, ka šiem projektiem finansējumu varēja piesaistīt tikai sadarbībā ar uzņēmējiem un finansējuma apjoms tiek aprēķināts un piešķirts proporcionāli investīciju (ieguldījumu) apjomiem savu uzņēmumu attīstībā, tad par piešķirto finansējumu varējām izbūvēt vienas joslas ceļus ar maiņas vietām.

 

Liene Ābolkalne
Teritorijas attīstības nodaļas vadītāja vietniece
Dalīties:
20. septembris, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen