19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Veikta pašvaldības autoceļa ”Ape-Kalpaki-Silmaļi-Melnupes” 64+00 – 80+00 posma pārbūve

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

Pabeigta Apes novada pašvaldības autoceļa “Ape – Kalpaki-Silmaļi-Melnupes” 64+00 – 80+00 posma pārbūve.

2018.gada oktobrī tika uzsākta pašvaldības grants autoceļa “Ape – Kalpaki– Silmaļi – Melnupes” pārbūve 1.6 km garumā, kas noslēdzās 2019.gada septembrī. Ceļa pārbūves laikā veikta ceļa seguma izbūve ar jaunu grants šķembu maisījumu, sakārtota ūdens novadīšanas sistēma (caurteku, grāvju izbūve un tīrīšana), izbūvētas nobrauktuves uz īpašumiem, uzstādītas un atjaunotas ceļa un robežzīmes.

Būvdarbus veica būvuzņēmējs SIA “Ķikuti -99. Būvuzraudzību

nodrošināja IU Aleksejs Ivanovs, tehnisko dokumentāciju izstrādāja un autoruzraudzības darbus veica SIA “Polyroad”. Kopējās projekta izmaksas ir 198 573.98 EUR (ar PVN), tajā skaitā publiskais finansējums ir 175 734.98 EUR un Apes novada domes līdzfinansējums – 22 839.00 EUR.

Jau informējām, ka Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” maksimālā atbalsta intensitāte Apes pašvaldībai ir 650 000,00 EUR jeb 90 % no projekta attiecināmajiem izdevumiem un pašvaldības līdzfinansējums – 72 222.00 EUR jeb 10 % no projekta attiecināmajiem izdevumiem. Šīs atbalsta programmas ietvaros kopumā tika sakārtoti četri Apes novada ceļu posmi – divi Trapenes pagastā, viens Virešu pagastā un viens Apes pagastā. Ceļi tika izvēlēti balstoties uz apstiprinātajiem pašvaldības autoceļu atlases kritērijiem un pagastu lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes uzņēmumu apspriedes rezultātiem (2016.gadā), kur vietējie uzņēmēji izvirzīja pašvaldības autoceļa posmus, kurus nepieciešams pārbūvēt Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu ietvaros. 

 

Liene Ābolkalne
Teritorijas attīstības nodaļas vadītāja vietniece

Dalīties:
18. septembris, 2019, Ligita Pujiņa
lveerudeen