Saistītie raksti

Par nomas līgumu par neapbūvēta zemes gabala iznomāšanu darbības termiņa pagarināšanas nosacījumiem

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Ar Apes novada domes 2019.gada 29.augusta lēmumu tika noteikti nomas līgumu pagarināšanas nosacījumi, pie kuru izpildes var pagarināt noslēgto neapbūvētu zemes gabalu nomas līguma termiņus uz pieciem gadiem, piemērojot aktuālu zemes nomas maksu:

  • Nomnieks ir labticīgi pildījis spēkā esošā zemes nomas samaksas nosacījumus (nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa) vai pēdējā gada laikā no dienas, kad iesniegts pieteikums par nomas līguma pagarināšanu, kavējis samaksa termiņu ne vairāk kā divas reizes, kas kopā ir mazāk par vienu maksājuma aprēķina periodu;
  • Nomnieks ir labticīgi pildījis ar iznomātāju noslēgto līgumu par īpašuma lietošanu, tajā skaitā apkopis iznomātam zemes gabalam pieguļošās teritorijas – joslu starp pašvaldības ceļu un iznomāto zemes gabalu, izpļāvis meliorācijas novadgrāvjus, nav pieļāvis lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizaugšanu.

 Ņemot vērā iepriekšminētos nosacījumus, aicinām zemes nomniekus savlaicīgi veikt nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksājumus, kā arī ne mazāk kā mēnesi pirms nomas līguma termiņa beigām iesniegt iesniegumus nomas līguma termiņa pagarinājumam. Ja maksājumi netiks veikti un netiks iesniegts pieteikums nomas līguma pagarināšanai, tad šādu pašvaldības zemju nomas tiesības tiks izsolītas atklātā mutiskā izsolē.

 Jurijs Ronimoiss
Apes novada dome Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs
Dalīties:
31. oktobris, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs