Saistītie raksti

Projekta ieguvumi gan maziem, gan lieliem

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

Sabiedrības veselības veicināšanas projekta aktivitātes iespējams vēl iepazīt līdz 2020. gada 30.jūnijam, kad noslēgsies 3 gadus īstenotais dažādām Apes novada iedzīvotāju vecuma grupām un interesēm, kura ietvaros tiek gan iegūtas zināšanas par veselīgu dzīvesveidu un apgūtas daudzveidīgas sportiskās aktivitātes, savas dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Ziemīgajā laika periodā projekta ietvaros izglītojošas lekcijas un nodarbības notika visās novada izglītības iestādēs.  

Decembra mēnesī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas un Trapenes sākumskolas skolēnu vecāki ar lielu interesi klausījās psiholoģes Daces Gailītes lekciju “Par seksuālo un reproduktīvo veselību”, kura gan dalījās savos darba pieredzes stāstos, gan atbildēja uz vecāku interesējošiem un aktuāliem jautājumiem.

Psiholoģe Inese Rieksta Apes novada izglītības iestādēs vadīja izglītojošas lekcijas skolēniem “Saki atkarībām – NĒ!”, kurās tika sniegta izpratne par dažādiem atkarības veidiem, to rašanās cēloņiem un sekām. Skolnieki ieguva zināšanas par pašapziņas stiprināšanu un atkarības mazināšanas praktiskiem soļiem. Lekciju laikā skolēni padziļināti uzzināja par to, kas ir atkarība, par atkarību kā primāru, hronisku un progresējošu slimību, kas grauj fizisko un psihisko veselību, pašu personību kopumā, palielina mirstības riskus. Runāts tika par aizraušanos ar azartspēlēm, datoriem, videospēlēm, telefonu pārlieku lietošanu un atkarību. Lekciju laikā skolēni varēja saņemt atbildes uz saviem jautājumiem, diskusijas savā starpā nostiprināja pārliecību par to, kā sevi pasargāt no dažādiem riskiem, pateikt NĒ.

Apes novada skolās 1. – 9. klašu skolēniem notika pasākumu cikli “Par ņirgāšanās profilaksi un saliedēšanos skolas vidē”, kuros tika runāts par to, kas notiek mums apkārt, jo emocionālā vardarbība var skart ikvienu. Skolas laiks ir viens no svarīgākajiem cilvēka dzīvē un tas ietekmē mūsu dzīves kvalitāti turpmāk, jo daudzi skolas laikā saskārušies ar emocionālo vardarbību gan tieši, gan netieši. Tika pārrunātas tēmas – ņirgāšanās izplatība un iespējamās sekas; palīdzēt un motivēt skolēnus un pedagogus atpazīt un neignorēt ņirgāšanos; izprast problēmas aktualitāti, būtību un sekas; kā arī sniegt informāciju par to, kā ar dažāda veida mācību metodēm pilnveidot katram savas zināšanas un rosināt skolēnus tās pielietot ikdienā, mācoties uzņemties atbildību, savstarpēju uzticēšanos un mācēt veicināt emocionālo labklājību skolēnu vidū gan skolas vidē, gan arī svarīgi šīs prasmes veicināt ikdienas dzīvē ārpus skolas vides.

Ļoti priecīgi savos braucienos uz peldbaseinu “Rifs”, Priekuļos, Priekuļu novadā vienmēr dodas Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 1.- 4.klašu skolēni, kuri profesionāla trenera vadībā apgūst peldēšanas prasmes.  

Sekojiet līdzi informācijai par projekta aktivitātēm un esiet gaidīti pasākumos!

Detalizētu informāciju par katra mēneša plānotajām aktivitātēm var skatīt Apes novada mājas lapā  http://www.apesnovads.lv sadaļā Attīstība – Realizācijā esošie projekti.

 

Indra Levane, projektu vadītāja

Dalīties:
1. februāris, 2020, Ligita Pujiņa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs