Saistītie raksti

Apstiprināts Apes novada pašvaldības budžets 2021.gadam

Print Friendly, PDF & Email

 

 

28.janvārī Apes novada dome apstiprināja Apes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam.

2021. gadā Apes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 4 621 936 EUR apmērā. Salīdzinot ar 2020.gada bāzes budžetā plānotajiem ieņēmumiem, pašvaldības budžeta ieņēmumu samazinājums ir par 5 %.

2021. gadā Apes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti 6 137 384 EUR apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas). Salīdzinot ar 2020.gada budžetu, palielinājums ir par 11 %.

Apes novada pašvaldības galvenās prioritātes 2021.gadam –

 • ES struktūrfondu apguve, to realizēšana:

Projekts “PROTI un DARI!”;

Projekts “CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions” (Dabas un kultūras mantojuma vērtību saglabāšana un aizsardzība, attīstot un veicinot inovatīvas, ilgtspējīgas un atbildīgas tūrisma stratēģijas);

Projekts “Erasmus+ projekts stratēģisko skolu sadarbību projekts ”Diversity and culture make the UNION (DACMU)”;

Projekts “Erasmus+ projekts stratēģisko skolu sadarbību projekts ”E.QUA.L.I.TY.-Europe for QUAlitative Learning and the Inclusion of diverTY”;

Projekts “No hobija uz biznesu” (Latvijas-Igaunijas  projekts);

Projekta “Dabas objektu kā enerģijas un iedvesmas avotu veicināšana ar vietējās vēstures palīdzību un jauniem risinājumiem” (Dabas gars) (Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020);

Projekts “Encouraging cross-border cooperation in local food and handicraft sector in border areas- COOP Local (Pārrobežu sadarbības veicināšana vietējiem pārtikas produktu ražotājiem un amatniekiem pierobežā);

Projekts “Act Local”;

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai;

Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā;

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

 • Infrastruktūras sakārtošana:
 • “Vaidavas dabas taka” Apē, Apes novadā, uzlabošana un modernizācija;
 • Apes vidusskolas auto stāvlaukuma labiekārtošana;
 • Avotu ielas pārbūve Apes pilsētā;
 • Gaujienas muižas parka mūra sienu atjaunošana un nostiprināšana, projekta Dabas gars ietvaros;
 • Gaujienas ielas dubultā apstrāde ar pretputes materiālu;
 • Trapenes sākumskolas zāles grīdas seguma nomaiņa;
 • Apes novada bērnu kolektīvu dalība  XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos;
 • Interaktīvā glezna un sienas attēlu atdzīvināšana papildinātajā realitāte ar viedtelefonu E.Zālītes mājā;
 • Interaktīvā glezna un  sienas attēlu atdzīvināšana papildinātajā realitāte ar viedtelefonu Trapenes novadpētniecības centrā;
 • Vēsturiskās ekspozīcijas iekārtošanai E.Zālītes mājai.

Aicinām iepazīties ar:

Apes novada domes paskaidrojuma rakstu par 2021.gada Apes novada domes budžetu un

Saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2021 „Par Apes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”.

 

 

Dalīties:
1. februāris, 2021, Līga Solosteja
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs