19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

28.janvāra Apes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums noteikt pārtikas paku vērtību Apes novada izglītības iestāžu 1., 2., 3. un 4. klašu izglītojamajiem par periodu no 25.01.2021. līdz attālinātā mācību procesa beigām saskaņā ar pašvaldības apstiprinātās pusdienu cenas apmēru atbilstoši mācību dienu skaitam, par kuru tiek izsniegta paka.

Lēmums pieņemts saskaņā Ministru kabineta noteikumiem “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatīšanas ierobežošanai”, kuri nosaka, ka attālināta izglītības ieguves procesa laikā pašvaldība saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1. – 4. klašu izglītojamajiem atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 1., 2., 3., 4. klases izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku apmaksai, bet gadījumos, kad izglītojamā dzīvesvieta deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, pašvaldība, kura saņēmusi valsts budžeta dotāciju, nodrošina izglītojamā ēdināšanu vai par pakalpojuma sniegšanu vienojas ar pašvaldību, kurā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, kā arī vienojas par valsts budžeta dotācijas pārskaitīšanu. 

Apes novada vispārizglītojošajās skolās 1. – 4. klašu grupās mācās 112 izglītojamie, kuru deklarētā dzīvesvieta ir gan Apes, gan citos novados (Alūksnē, Līvānos, Rīgā, Saldū, Smiltenē, Valkā). Deklarētā adrese bieži atšķiras no faktiskās dzīvesvietas, tāpēc Apes novada dome lēma ar pārtikas pakām nodrošināt visus neatkarīgi no deklarētās adreses, arī tos novadā deklarētos 24 bērnus, kuri izglītību iegūst citu novadu izglītības iestādēs, ja šīs pašvaldības vienosies ar Apes novada domi par šādu nepieciešamību.

Aicinām izglītojamo vecākus sazināties ar izglītības iestādi, kurā bērns iegūst izglītību, lai vienotos par  pārtikas paku izsniegšanu pēc iespējas tuvāk izglītojamā dzīvesvietai atbilstoši iespējām (reizi nedēļā vai reizi divās nedēļās), ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Pārējo klašu izglītojamo atbalstam pašvaldība turpina pavasarī izstrādāto sistēmu: izglītojamajiem ir iespēja savā skolā saņemt siltas pusdienas līdzņemšanai, samaksājot par to simbolisku cenu – 60 centus. Pašvaldība sedz atlikušo porcijas vērtību atbilstoši tāmei. Kopumā 2020.gadā pašvaldības atbalsts bērnu ēdināšanai bija 82 tūkstoši eiro.

 

 

Apes novada dome

 

 

 

Dalīties:
1. februāris, 2021, Līga Solosteja
lveerudeen