19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Projekta “PuMPuRS” aktivitātes 2020./2021. mācību gadā.

Print Friendly, PDF & Email

 

      

No 2020.gada oktobra mēneša Apes novada vispārizglītojošās iestādes – Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola, Gaujienas pamatskola un Trapenes sākumskola uzsāka darbību projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS), lai mazinātu to skolēnu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta ietvaros atbalsts tiek sniegts 5.- 9. klašu skolēniem.

Katram projektā iesaistītajam skolēnam, balstoties uz viņa vajadzībām, semestra sākumā tiek izveidots individuālais atbalsta plāns. Plānā tiek izvērtēti mācību pārtraukšanas riski un paredzēti nepieciešamie atbalsta pasākumi šo risku mazināšanai. Galvenais risks, kas kļuvis par iemeslu skolēna iesaistīšanai projektā, ir grūtības mācību satura apguvē dažādu iemeslu dēļ.

Projekta ietvaros 2020./2021. mācību gada 1.semestrī kopā tika novadītas 418 konsultācijas. Individuālās konsultācijas saņēma 31 skolēns. Skolēniem tika nodrošinātas konsultācijas –  matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, krievu valodā, ķīmijā, fizikā, mājturībā, sociālās zinībās, kā arī sniegts psihologa atbalsts.

Projekta darbība tiek turpināta arī 2020./2021. mācību gada 2. semestrī, lai sniegtu atbalstu tiem skolēniem, kuriem identificēti priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas riski.  

2.semestrī plānotas 1206 konsultācijas, 37 skolēniem.

Atsauksmes par projektu gan no skolotājiem, gan skolēniem  ir pozitīvas. Skolotāji atzīst, ka ar projekta atbalsta palīdzību var sniegt papildus atbalstu skolēniem mācību satura apguvē un, strādājot individuāli, katru skolēnu iepazīst labāk, tādējādi nodrošinot arī emocionālu atbalstu no skolotāja puses. Kā atzīst vecāki, kuru bērni ir iesaistīti projektā un saņem atbalstu, dalība projektā palīdz bērnam uzlabot sekmes un apgūt mācību vielu.

Aktivitātes tiek īstenotas Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros.

Indra Levane, projektu vadītāja

Dalīties:
8. februāris, 2021, Līga Solosteja
lveerudeen