19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Ar virtuālu tikšanos noslēdzas projekts Act Local

Print Friendly, PDF & Email

 


26.martā ar virtuālu tikšanos Zoom platformā noslēdzās divus gadus ilgušais projekts “Act Local” (“Darbojies vietēji”).

Tiešsaistes pasākumā piedalījās partneru un projektā iesaistīto biedrību pārstāvji no Setomaa un Alutaguses teritorijām Igaunijā un Apes un Engures novadiem Latvijā, kā arī Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas pārstāvji.

 
 

Lai tikšanos padarītu interaktīvu un dzīvīgāku, video formātā tika prezentēti katrā partnerteritorijā radītie rezultāti un nākotnes ieceres, kā arī sniegts īss kopsavilkums par projekta pozitīvo pienesumu katras teritorijas attīstībā. Arī Apes novada projektā pārstāvētajām četrām biedrībām-  Gaujienas biedrība “Vītolēni”, Virešu biedrība “Piegauja”,  Trapenes biedrība “Jaunieši Trapenē”  un Apes biedrība “Radošo Ideju centrs” tika radīti video, kurus būs iespējams noskatīties visiem interesentiem gan Apes novada mājas lapā un Facebook profilā, gan biedrību sociālo tīklu kontos.

Apes biedrība “Radošo Ideju centrs”

 

Gaujienas biedrība “Vītolēni”

Trapenes biedrība “Jaunieši Trapenē”

Virešu biedrība “Piegauja”

Kopumā visi partneri viennozīmīgi atzina projekta lielo pozitīvo pienesumu vietējo kopienu attīstībai. Pārrobežu sadarbība deva iespēju novērtēt savu spēju iesaistīties,  salīdzināt ar kaimiņiem un  iedvesmoties. Aicinām atbalstīt mūsu novada aktīvās biedrības un to rīkotos pasākumus.

Īss atskats projektā paveiktajā. Kopumā projektā notikušas vienpadsmit teorētiskās apmācības, no tām piecas klātienē, bet sešas attālināti ar tiešsaistes platformu starpniecību. Notikušas divas 1-dienas un vienas 2-dienu praktiskās apmācības klātienē. Īstenotas 2-dienu līderu apmācības Engurē. Īstenots divu dienu mācību brauciens pa Igauniju, kurā tika aicināti piedalīties aktīvie kopienu iedzīvotāji no visām partneru teritorijām. Diemžēl tāda paša veida brauciens pa Latviju tika atcelts ierobežojumu dēļ. Sadarbībā ar eksperti Ilzi Zvejnieci tika veikts darbs ar kopienas aktīvajiem iedzīvotājiem un aktivitāšu plānu izveidi četrām biedrībām, kā rezultātā tika iegādāts inventārs un materiāli biedrību aktivitāšu īstenošanai.

Atgādinām, ka projekta “Act local” mērķis bija radīt atbalstošu un saistošu dzīves telpu, kas būtu par pamatu daudzpusīgām izaugsmēm un jaunas nodarbinātības iespējām cilvēkiem, kuri dzīvo lauku pagastos Setomaa, Alutaguse teritorijās, Apes un Engures novados. Partneri veicināja un motivēja vietējo iedzīvotāju sadarbību, lai tie varētu apvienot savus spēkus un radīt gan jaunas nodarbinātības iespējas, gan aktīvi piedalīties sabiedriskos procesos. Liels paldies visiem dalībniekiem, kuri aktīvi iesaistījās.

Projekta partneri: Setomaa apvienība, Alutaguses pašvaldības dome, Apes un Engures novadu domes.
Projekts “Act Local” tiek līdzfinansēts no Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014. – 2020.gadam.
Daiga Bojāre
Apes novada domes projektu vadītāja
Dalīties:
31. marts, 2021, Madara Tjuksa
lveerudeen