19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Projekta “No hobija uz biznesu” vadības grupas sanāksme Zoom platformā

Print Friendly, PDF & Email
 
 
Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Valkas novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājas lapa ir http://www.latruscbc.eu

 Otrdien, 30.03.2021 Zoom platformā notika Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta “No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas – Krievijas pierobežas teritorijā” projekta vadības grupas sanāksme (PMG meeting).

Sanāksmē piedalījās visu 14 projekta labumu guvēju koordinatori un Latvijas – Krievijas PSP Apvienotā tehniskā sekretariāta vecākais eksperts Lauris Šēls un informācijas menedžere Elena Makārova.

Sanāksmes dalībniekiem uzrunu teica Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis. Projekta vadītāja Gunta Smane informēja par jau projektā paveikto un tika diskutēts par Covid – 19 dēļ atlikto 18 aktivitāšu (3 robežtirdziņu, 2 x 2 dienu apmācību ciklu Latvijā un Krievijā, 3 tirdzniecības misiju – kontaktbiržu, 4 semināru – diskusiju, 4 projekta vadības grupas sanāksmju un 1 projekta uzraudzības grupas sanāksmes) ieviešanu un nepieciešamību pagarināt projekta ieviešanu vismaz par 6 mēnešiem.

Projekta galvenais mērķis ir aktivizēt mājražotājus un amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanai, organizējot pārrobežu tirgus, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, izglītojošus seminārus – diskusijas Latvijā un Krievijā un radot iespēju saražotās produkcijas tirgošanai ne tikai savā teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos Latvijā un Krievijā.

Projekta partneri ir 5 Latgales, 2 Vidzemes pašvaldības, 4 Pleskavas apgabala, 1 Ļeņingradas apgabala pašvaldība un 2 uzņēmējdarbības atbalstošas nevalstiskās organizācijas.     Pozitīvi ir tas, ka visiem projektā iesaistītiem partneriem ir bijusi iepriekšēja sadarbība kopīgu pasākumu organizēšanā. Arī šajā projektā katrs partneris organizēs pie sevis vai iesaistīsies kādas kopīgās aktivitātes – semināra, kontaktbiržas vai Robežtirgus organizēšanā.

Projekta finansējuma saņēmēji: Baltinavas, Ciblas, Rugāju, Kārsavas, Zilupes, Apes un Valkas novada pašvaldības, biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija””, Pleskavas, Pitalovas, Pečoru un Porhovas rajonu pašvaldības, Novoedevjatkino pašvaldība un biedrība “Pleskavas apgabala Biznesa garantiju un attīstības fonds”.

Projekta kopējais finansējums ir 250 000 EUR, tai skaitā Latvijas – Krievijas PSP līdzfinansējums 225 000 EUR. Apes novada domes kopējais projekta budžets ir 16 222.22 EUR, tai skaitā līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 14 600 EUR.          
Gunta Smane
Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja

 

 

 

 

 

Dalīties:
31. marts, 2021, Madara Tjuksa
lveerudeen