19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Kas noteikti jāraksta nomas līgumā, ja vēlas izīrēt zemi?

Print Friendly, PDF & Email

 

Ja nevēlaties radīt sev problēmas, jāslēdz rakstisks nomas līgums. Taču, slēdzot šādu līgumu, jāņem vērā dažas konkrētas prasības. Ja tās dokumentā netiks ierakstītas, līgumu var atzīt par spēkā neesošu. Noteikti jānorāda, uz cik ilgu laiku nomas līgumu slēdzat: uz konkrētu termiņu vai beztermiņa. Jāparedz arī konkrēta nomas maksa, nosakot termiņu, kad tā jāsamaksā. Derētu ierakstīt atsevišķu punktu par nomas maksas kavējuma gadījumiem, paredzot konkrētu summu, kas nomniekam jāmaksā par katru nokavēto dienu.

Ja vēlaties nomas līgumu slēgt uz ilgāku laiku, piemēram, uz desmit gadiem, varat līgumā iekļaut punktus par to, ka maksu var arī izmainīt. Tad jānosaka, kādos gadījumos to var darīt, piemēram, ja mainās iznomātā nekustamā īpašuma vērtība vai noteikti jauni nodokļi un nodevas, ar ko apliek nomas objektu vai nomas maksājumus. Būtu labi arī precizēt nomātā īpašuma izmantošanas mērķi (saimnieciskajai darbībai, dzīvošanai u. tml.) un to norādīt līgumā.

Svarīgi paredzēt, kādos gadījumos īpašnieks var pārtraukt līguma darbību, piemēram, ja nomnieks nemaksā līgumā noteikto nomas maksu vai bojā iznomāto īpašumu. Jāatceras, ka nomas tiesības nav valdījuma vai īpašuma tiesības. Tāpēc līgumā der norādīt – gadījumos, kad nomnieks rīkojas ar iznomāto zemi kā ar sev piederošu īpašumu un bez saskaņošanas ar īsto saimnieku tur kaut ko uzbūvē vai nojauc, īpašniekam ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu.

Nomas maksu parasti aprēķina kā konkrētus procentus no zemes kadastrālās vērtības. Tādā gadījumā, mainoties īpašuma kadastrālajai vērtībai, mainās arī nomas maksa. Civillikuma 2120. pants nosaka – nomas maksai jābūt patiesai atlīdzībai par lietas lietošanu, tādēļ to nedrīkst noteikt formāli. Tātad no nomnieka jūs nevarat prasīt maksu, kas pārsniedz zemes vērtību.

Ja ar nomnieku nevarat vienoties par līguma nosacījumiem (piemēram, par nomas maksu), varat vērsties tiesā ar prasību par zemes nomas līguma noslēgšanu, kurā jāpamato savi nosacījumi. Civillikuma 2123. pants paredz – gadījumos, kad līdzēju vienošanās nenotiek, maksas apmēru tiesa var noteikt arī pēc saviem ieskatiem. Taču šādās situācijās iespējams arī vienkāršāks risinājums – meklējiet nomnieku, kas piekritīs jūsu izvirzītajiem nosacījumiem.

UZZIŅA

  • Lauksaimniecības zemes nomas līgumi jāreģistrē pašvaldībā.
  • Zemes nomas līgumu paraugi atrodami internetā.

 

 

 

Dalīties:
8. aprīlis, 2021, Madara Tjuksa
lveerudeen