19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Nodod iznomāšanai rakstiskā izsolē

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Apes novada dome nodod iznomāšanai rakstiskā izsolē:

NOMAS OBJEKTA ADRESE

„Druvas”, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337, būves adrese “Druvas- 2”, Apes pagasts, Apes novads.

KADASTRA Nr.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs 3625 003 0046, būves kadastra apzīmējums 3625 003 0046 002, zemes vienības kadastra apzīmējums 3625 003 0078

IZNOMĀJAMO IPAŠUMA RAKSTUROJUMS

Būve uzņēmējdarbības veikšanai  297,5 m2, zemes būves uzturēšanai 0,31 ha platībā

IZMANTOŠANAS VEIDS

Ražošanas telpas

IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS MAKSA par būvi

0,03 EUR/m2 mēnesī, kas apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Telpu nomas maksā nav iekļauti nekāda veida komunālie maksājumi, būvju uzturēšanas izmaksas un remonta izmaksas. .

IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS MAKSA par ZEMI

1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR/gadā kas apliekama ar aktuālu pievienotās vērtības nodokļa likmi

Iznomāšanas MAKSIMĀLAIS termiņš

Līdz 10 (desmit ) gadiem

Izsoles veids

Rakstiska izsole (pirmā rakstiskā izsole).

Termiņš pieteikumu iesniegšana

līdz 2021.gada 12.aprīļa, plkst. 9:00.

Pieteikumi iesniedzami elektroniski parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-adresi administracija@ape.lv, vai papīra formātā ar oriģinālu parakstu, nosūtot uz adresi – Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337

Sīkāka informācija šeit.

 

 

 

 

 

Dalīties:
8. aprīlis, 2021, Madara Tjuksa
lveerudeen