Par novadu

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Apes novads atrodas Vidzemes reģiona ziemeļaustrumos. Tas robežojas ar Alūksnes, Gulbenes, Smiltenes un Valkas novadiem, kā arī Igaunijas – Valgas un Veru apriņķiem. Apes novads sastāv no Apes pilsētas, kas ir arī novada centrs, Apes pagasta, Gaujienas pagasta, Trapenes pagasta un Virešu pagasta.

 

Pēc teritorijas lieluma Apes novads ir astotais novads divdesmit piecu Vidzemes plānošanas reģionā ietilpstošo novadu vidū un aizņem 544,3 km2, t.sk. 28.4% lauksaimniecībā izmantojamā zeme, Apes novada pašvaldības ceļu un ielu kopējais garums ir 216,24 km. Teritorijas attīstības līmeņa indekss – 0.457 (pēc VRAA 2017.gada datiem), kas ierindo novadu 72. vietā starp 110 Latvijas novadu pašvaldībām. Iedzīvotāju blīvums novadā – 6.64 iedz./km2.

Apes novads grāmata 2017


 

Bezdarba līmenis Apes novadā 2018.gadā bija 5.5% (skat. 1.tabulu). Pēc NVA datiem uz 31.12.2018. reģistrēto bezdarbnieku skaits 114, to vidū, vislielākais bezdarbnieku skaits ir vecumā no 50 līdz 54 gadiem, kopā 19, arī vecumā no 25 līdz 29 gadiem un vecumā no 55 līdz 59 gadiem katrā grupā pa 16 bezdarbniekiem, vecumā no 45 līdz 49 gadiem un vecuma grupā no 60 gadiem un vairāk bezdarbnieku skaits katrā grupā ir 13. Vismazākā bezdarbnieku grupa ir vecumā no 35 līdz 39 gadiem, kopā 5. Skatoties pēc izglītības līmeņa, visvairāk bezdarbieki ir tieši ar profesionālo izglītību, kopā 48.

Savukārt, iedzīvotāju īpatsvars darbspējas vecumā sastādīja 61.5%, kas tiek uzskatīti par teritorijas demogrāfisko un ekonomisko potenciālu, līdz darbspējas vecumam 14.4% un virs darbspējas vecuma 24.1% iedzīvotāji.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem vidējā bruto darba samaksa Apes novadā 2015.gadā bija EUR 546 mēnesī, 2016.gadā EUR 550, 2017.gadā EUR 586 mēnesī, savukārt 2018.gadā EUR 600.

 


 

Apes novadā kopējais iedzīvotāju skaits 3620, kas reģistrēts uz 01.01.2019. Apes novada Dzimtsarakstu nodaļā – Apes pilsētā 923 un Apes pagastā 489, tātad ar kopējo skaitu Apes pilsētā un pagastā 1412, Gaujienas pagastā 893, Trapenes pagastā 700, Virešu pagastā 615 iedzīvotāji. Salīdzinājumā ar 01.01.2018. iedzīvotāju skaits samazinājies kopumā par 64 cilvēkiem.

 

Apes novadā 2018.gadā piedzimuši 32 bērniņi (14 meitenītes un 18 puisīši). Dzimušo bērnu skaits Apes novada teritoriālajā iedalījumā ir šāds: Apes pilsētā un Apes pagastā – 18 bērni; Gaujienas pagastā – 7 bērni; Trapenes pagastā – 2 bērni; Virešu pagastā – 5 bērni.

6 jaunajām māmiņām dzimušais ir pirmais bērns, 9 – otrais bērns, 10 – trešais bērns, 3 – ceturtais bērns, 3 – piektais bērns ģimenē un 1- sestais bērns ģimenē.

Salīdzinājumā ar 2017. gadu, kad novadā piedzima 33 bērni, 2018. gadā piedzimis par 1 bērnu mazāk. Pamatojoties uz personu iesniegumiem reģistrēti 17 ieraksti par paternitātes atzīšanu pirmreizējos dzimšanas reģistros.

Lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai, Apes novada dome saskaņā ar noteikumiem ”Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” piešķir vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu. Pabalsta apmērs ir EUR 100 par katru jaundzimušo bērnu, kuram pirmreizējā deklarētā dzīves vieta ir Apes novada administratīvā teritorija. 2018.gadā pašvaldība kopā šim mērķim izmaksāja EUR 3100.

Apes novada pašvaldība sagaidot Latvijas simtgadi ir arī tieša dalībniece projektā “Simtgades bērni”, ko realizē Nigestes amatniecības nams – 2018. gadā dzimušie bērniņi saņēma īpašu dāvanu komplektu – Sudraba vērdiņu ozolkoka kastītē ar apsveikuma vēstuli jaundzimušajam un viņa ģimenei, ar sirds siltiem vārdiem tās noslēgumā: “…. Bērniņ, Tu un Tava ģimene, esat mana lielākā dāvana dzimšanas dienā! Tava Latvija”.

Apes novadā 2018. gadā Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 12 laulības, no tām svinīgos apstākļos noslēgtas 11 laulības un ārpus pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas laulību telpām, citā tam piemērota vietā, noslēgtas 4 laulības.

Pagājušajā gadā par laulības šķiršanu izdarīta atzīme 4 iepriekš noslēgtajos laulību reģistros.

2018.gadā miris 51 Apes novada iedzīvotājs, Apes novada dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas 35 miršanas apliecības, bet 16 gadījumos miršanas fakts reģistrēts citu novadu dzimtsarakstu nodaļās:

Teritoriālo vienību dalījumā mirušo personu skaits:

Apes pilsētā un Apes pagastā – 15; Gaujienas pagastā – 11; Trapenes pagastā -15; Virešu pagastā -10.

Salīdzinājumā ar 2017. gadu, kad Apes novadā miruši 57 iedzīvotāji, 2018.gadā miršanas gadījumu skaits nedaudz samazinājies.

Kaut arī novads ir dažu kilometru attālumā no Igaunijas, iedzīvotāju nacionālais sastāvs ir pārliecinoši latvisks.

2018.gadā Apes novadā ir reģistrēts šāds pastāvīgo iedzīvotāju nacionālais sastāvs: 88% no visiem pastāvīgajiem iedzīvotājiem ir latvieši, 7% krievu tautības iedzīvotāji, 1% ukraiņu tautības iedzīvotāj, savukārt 4% ir citas tautības.

Apes novada iedzīvotāju skaita svārstības ietekmē dažādi sociāli ekonomiski faktori, ko diemžēl pašvaldībai ietekmēt ir neiespējami. Tomēr pašvaldība turpina darīt visu iespējamo, lai savus cilvēkus šeit noturētu un piesaistītu jaunus.

 

Sīkāku informācija par Apes novadu var iegūt Reģionālās attīstības indikatora moduļa mājas lapā

 

Dalīties:
4. jūnijs, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs