23.05. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības 
komitejas sēde

30.05. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Par novadu

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Apes novads atrodas Vidzemes reģiona ziemeļaustrumos. Tas robežojas ar Alūksnes, Gulbenes, Smiltenes un Valkas novadiem, kā arī IgaunijasValgas un Veru apriņķiem. Apes novads sastāv no Apes pilsētas, kas ir arī novada centrs, Apes pagasta, Gaujienas pagasta, Trapenes pagasta un Virešu pagasta.

 

Pēc teritorijas lieluma Apes novads ir astotais novads divdesmit piecu Vidzemes plānošanas reģionā ietilpstošo novadu vidū un aizņem 544,3 km2, t.sk. 28.4% lauksaimniecībā izmantojamā zeme, Apes novada pašvaldības ceļu un ielu kopējais garums ir 216,24 km. Teritorijas attīstības līmeņa indekss – 0,575 (pēc VRAA 2016.gada datiem), kas ierindo  novadu  86. vietā starp 110 Latvijas novadu pašvaldībām. Iedzīvotāju blīvums novadā – 6.75 iedz./km2

Apes novads grāmata 2017


 

Bezdarba līmenis Apes novadā 2017.gadā bija 5.1% (skat. 1.tabulu). Pēc NVA datiem uz 31.12.2017. reģistrēto bezdarbnieku skaits 109, to vidū33 ilgstošie bezdarbnieki, savukārt jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem 10, bet pirmspensijas vecumā 13 bezdarbnieki. Vislielākais bezdarbnieku skaits ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem – kopumā  32, kā arī no 50 līdz 59 gadiem, kopā 29 bezdarbnieki, bet divi bezdarbnieki ir vecuma grupā no 15 līdz 19 gadiem. Skatoties pēc izglītības līmeņa, visvairāk bezdarbieki ir tieši ar profesionālo izglītību, kopā 42.


 

Savukārt, iedzīvotāju īpatsvars darbspējas vecumā sastādīja  62%, kas tiek uzskatīti par teritorijas demogrāfisko un ekonomisko potenciālu, līdz darbspējas vecumam 14% un virs darbspējas  vecuma 24% iedzīvotāji. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem vidējā bruto darba samaksa Apes novadā 2015.gadā bija EUR 546 mēnesī, 2016.gadā EUR 550, bet 2017.gada beigās EUR 576 mēnesī.


 

2017.gada 27.aprīlī saņemts Apes novada ģerbonis. Jaunais identitātes simbols izstrādāts, ņemot par pamatu 1938.gadā apstiprināto Apes pilsētas ģerboni, kurš papildināts ar četriem sudraba astoņlapu ziediem – Apes novada pagastiem: Ape, Gaujiena, Trapene un Vireši.


 

Apes novadā kopējais iedzīvotāju skaits 3684, kas reģistrēts uz 01.01.2018. Apes novada Dzimtsarakstu nodaļā – Apes pilsētā 927 un Apes pagastā 507, tātad ar kopējo skaitu Apes pilsētā un pagastā 1434, Gaujienas pagastā 909, Trapenes pagastā 711, Virešu pagastā 630 iedzīvotāji. Salīdzinājumā ar 2017. gada 1. janvāri iedzīvotāju skaits samazinājies kopumā par 71 cilvēku.


 

Apes novadā  2017. gadā piedzimuši 33 bērniņi (15 meitenītes un 18 puisīši). Dzimušo bērnu skaits Apes novada teritoriālajā iedalījumā ir šāds: Apes pilsētā un Apes pagastā – 15 bērni; Gaujienas pagastā – 8 bērni; Trapenes pagastā – 7 bērni; Virešu pagastā – 3 bērni. 14 jaunajām māmiņām dzimušais ir pirmais bērns,  9 – otrais bērns, 7 – trešais bērns, 2 – ceturtais bērns un  1 – piektais bērns ģimenē. 

Salīdzinājumā ar 2016. gadu, kad novadā piedzima 30 bērni, 2017. gadā piedzimuši par 3 bērniem vairāk. 17 dzimšanas reģistros ziņas par bērna tēvu ierakstītas, pamatojoties uz paternitātes atzīšanas pieteikumu, bērna vecākiem laulība nav reģistrēta.

 Lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai, Apes novada dome saskaņā ar noteikumiem ”Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” piešķir vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu. Pabalsta apmērs ir EUR 75 par katru jaundzimušo bērnu, kuram pirmreizējā deklarētā dzīves vieta ir Apes novada administratīvā teritorija. 2017.gadā pašvaldība kopā šim mērķim izmaksāja EUR 2100.

Apes novada dome pieņēmusi lēmumu 2018. gadā palielināt ģimenēm bērna piedzimšanas pabalstu pašvaldībā deklarētajiem jaundzimušajiem, ja tas iepriekš bija EUR 75,-, tad tagad tie būs EUR 100,-

Apes novada pašvaldība sagaidot Latvijas simtgadi ir arī tieša dalībniece projektā “Simtgades bērni”, ko realizē Nigestes amatniecības nams – 2018. gadā dzimušie bērniņi saņems īpašu dāvanu komplektu – Sudraba vērdiņu ozolkoka kastītē ar  apsveikuma vēstuli jaundzimušajam un viņa ģimenei, ar sirds siltiem vārdiem tās noslēgumā: “…. Bērniņ, Tu un Tava ģimene, esat mana lielākā dāvana dzimšanas dienā!  Tava Latvija”.

Apes novadā  2017. gadā  Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 18 laulības. No tām 6 notikušas ārpus pašvaldības telpām, citā laulājamo izvēlētā, tam piemērotā vietā  (brīvā dabā, Zvārtavas pilī, Gaujienas pagasta “Anniņās”, Apes pag. viesu namā “Kalnarušķi” u.c.), bet 12 notikušas Dzimtsarakstu nodaļas telpās vai citās pašvaldības telpās (Tautas namā). Ar ārzemniekiem – Lietuvas pilsonis. 1 gadījumā laulības, atbilstoši  laulājamo  vēlmei, notikušas dzimtsarakstu nodaļā lietišķi, bez svinīgas ceremonijas. Dzimtsarakstu nodaļa izsniegusi 2 izziņas par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi laulības reģistrācijai citā dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka. Par laulības šķiršanu 2017. gadā Apes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 2  ieraksti, pamatojoties uz tiesas spriedumu  vai  zvērināta notāra izdotu šķiršanas apliecību. 

2017. gadā miruši 57 Apes novada iedzīvotāji, šajā sakarā Apes novada dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas 39  miršanas apliecības, bet 18 gadījumos miršanas fakts reģistrēts citu novadu dzimtsarakstu nodaļās: Teritoriālo vienību  dalījumā  mirušo personu skaits: Apes pilsētā un Apes pagastā – 15; Gaujienas pagastā – 14; Trapenes pagastā – 12; Virešu pagastā -16.                

Salīdzinājumā ar 2016. gadu, kad Apes novadā miruši 72 iedzīvotāji, 2017.gadā miršanas gadījumu skaits nedaudz samazinājies.

2017.gadā Apes novadā ir reģistrēts šāds pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs: 88.2% no visiem pastāvīgajiem iedzīvotājiem ir latvieši, 6.9% krievu tautības iedzīvotāji, 0.9% ukraiņu tautības iedzīvotāj, 0.8% baltkrievu tautības, 0.5% poļu un 0.1% lietuviešu iedzīvotāji, savukārt 2,6% ir citas tautības.

Apes  novada iedzīvotāju skaita svārstības ietekmē dažādi sociāli ekonomiski faktori, ko diemžēl pašvaldībai ietekmēt ir neiespējami. Tomēr pašvaldība turpina darīt visu iespējamo, lai savus cilvēkus šeit noturētu un piesaistītu jaunus.

 

Sīkāku informācija par Apes novadu var iegūt Reģionālās attīstības indikatora moduļa mājas lapā

 

Dalīties:
4. jūnijs, 2015, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs