24.maijā plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Par novadu

Print Friendly, PDF & Email

 

Apes novads atrodas Vidzemes reģiona ziemeļaustrumos. Tas robežojas ar Alūksnes, Gulbenes, Smiltenes un Valkas novadiem, kā arī IgaunijasValgas un Veru apriņķiem. Apes novads sastāv no Apes pilsētas, kas ir arī novada centrs, Apes pagasta, Gaujienas pagasta, Trapenes pagasta un Virešu pagasta.

Pēc teritorijas lieluma Apes novads ir astotais novads divdesmit piecu Vidzemes plānošanas reģionā ietilpstošo novadu vidū un aizņem 544,3 km2, t.sk. 28.4% lauksaimniecībā izmantojamā zeme, Apes pašvaldības ceļu un ielu kopējais garums ir 216,24 km. Teritorijas attīstības līmeņa indekss – 0,487 (pēc VRAA 2015.gada datiem), kas ierindo  novadu  74.vietā starp 110 Latvijas novadu pašvaldībām. Iedzīvotāju blīvums novadā – 6.84 iedz./km2

Apes novads grāmata 2017


Bezdarba līmenis Apes novadā 2016.gadā bija 7.2% . Pēc NVA datiem uz 31.12.2016. reģistrēto bezdarbnieku skaits 155, to vidū 51 ilgstošie bezdarbnieki, savukārt jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem 14, bet pirmspensijas vecumā 22 bezdarbnieki. Vislielākais bezdarbnieku skaits ir vecumā no 50 līdz 54 gadiem – kopumā  33, bet tikai viens bezdarbnieks ir vecuma grupā no 15 līdz 19 gadiem. Skatoties pēc izglītības līmeņa, visvairāk bezdarbieki ir tieši ar profesionālo izglītību, kopā 70.                                                      

Savukārt, iedzīvotāju īpatsvars darbspējas vecumā sastādīja 62%, kas tiek uzskatīti par teritorijas demogrāfisko un ekonomisko potenciālu, līdz darbspējas vecumam 14% un virs darbspējas vecuma 24% iedzīvotāji (skatīt 2.att), vidējais vecums Apes novadā 2016.gadā – 42.2 gadi.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem vidējā bruto darba samaksa Apes novadā 2015.gadā bija EUR 546 mēnesī, bet 2016.gadā EUR 550.

2016.gadā Apes novada dome iesaistījās aktīvās nodarbinātības pasākumā “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” ar piešķirtām 8 darba vietām. Tika noslēgti 28 darba līgumi ar bezdarb- niekiem par algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu uz noteiktu laiku, bezdarbnieks saņemot par to atlīdzību mēnesī EUR 150.

Apes novada dome 2016. gadā no Nodarbinātības valsts aģentūras bezdarbnieku atlīdzībai un pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanai saņēma EUR 14 169. Bet NVA pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” tika iesaistīti 5 skolēni, strādājot Apes novada domes iestādēs jūlijā un augustā. Skolēni saņēma darba algu mēnesī EUR 370 (dotācija no Nodarbinātības valsts aģentūras 50% un Apes novada domes finansējums 50% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas). Apes novada dome 2016. gadā no Nodarbinātības valsts aģentūras skolēnu atlīdzībai un pasākuma īstenošanai saņēma EUR 1110.

Iedzīvotāju skaits Apes novadā

Noslēdzoties 2016. gadam Apes novadā kopējais iedzīvotāju skaits 3755, kas reģistrēts pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 01.01.2017. – (Apes pilsētā 938 un Apes pagastā 518, tātad ar kopējo skaitu Apes pilsētā un pagastā 1456, Gaujienas pagastā 911, Trapenes pagastā 727, Virešu pagastā 661 iedzīvotāji. Diemžēl gada laikā kopējais iedzīvotāju skaits Apes novadā samazinājies par 132. Iedzīvotāju skaits ar katru gadu sarūk, jāteic, tāda tendence ir vērojama arī Latvijā kopumā. Lielais iedzīvotāju samazinājums saistāms ar cilvēku aizplūšanu darba meklējumos uz reģionālās vai nacionālās nozīmes centriem, vai arī uz ārvalstīm.   

Iedzīvotāju skaits 2014/2015/2016

                             

Jaundzimušo skaits Apes novadā

Pēc Apes novada dzimtsarakstu nodaļas datiem 2016. gadā novadā reģistrēti 30 jaundzimušie. Dzimušo bērnu skaits novada teritoriālajā iedalījumā ir šāds: Apes pilsētā un pagastā – 10 bērni; Gaujienas pagastā – 12 bērni; Trapenes pagastā – 3 bērni; Virešu pagastā – 5 bērni. 13 jaunajām māmiņām dzimušais ir pirmais bērns, 9 – otrais bērns, 6 – trešais bērns, 1 – ceturtais bērns un 2 – piektais bērns ģimenē. Vienā ģimenē piedzimuši dvīnīši – puisītis un meitenīte. Salīdzinājumā ar 2015. gadu, kad novadā piedzima 35 bērni, 2016.gadā dzimušo bērniņu skaits ir par 5 mazāks.

Dzimušo skaits Apes novadā 2014/2015/2016

Apes novadā 2016. gadā Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 12 laulības, no tām svinīgos

apstākļos noslēgtas 11 laulības, un ārpus pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas laulību telpām, citā tam piemērota vietā noslēgtas 5 laulības.

Pagājušajā gadā par laulības šķiršanu izdarīta atzīme 7 iepriekš noslēgtajos laulību reģistros. Pamatojoties uz personu iesniegumiem reģistrēti 12 ieraksti par paternitātes atzīšanu pirmreizējos dzimšanas reģistros. Saņemti un reģistrēti 62 iesniegumi civilstāvokļa reģistra jautājumos, sagatavoti un nosūtīti 59 dokumenti, izsniegtas 31 izziņa valsts un pašvaldību iestādēm civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos. Izdarīti 9 papildinājumi vēsturiskajos civilstāvokļa aktu reģistros un izsniegtas 6 atkārtotas civilstāvokļa reģistra apliecības.

Mirušo skaits Apes novadā

2016. gadā aizsaulē aizgājuši 72 Apes novada iedzīvotāji (41 sieviete un 31 vīrietis), Apes novada Dzimtsarakstu nodaļā izsniegta 41 miršanas apliecība. Teritoriālo vienību dalījumā mirušo personu skaits: Apes pilsētā un Apes pagastā – 21; Gaujienas pagastā – 14; Trapenes pagastā – 19; Virešu pagastā – 18. 2015. gadā Apes novadā mirušo personu skaits bija līdzīgs, 71 persona. 

Mirušo skaits Apes novadā 2014/2015/2016

Etniskais sastāvs Apes novadā

2016.gadā Apes novadā ir reģistrēts šāds pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs: 89% no visiem pastāvīgajiem iedzīvotājiem ir latvieši, 7% krievu tautības iedzīvotāji, 1% ukraiņu tautības iedzīvotāj, 1% baltkrievu tautības, savukārt 2% ir citas tautības, ieskaitot neizvēlētu un nenorādītu tautību       

Apes novada iedzīvotāju etniskais sastāvs 2016.gadā

 

Sīkāku informācija par Apes novadu var iegūt Reģionālās attīstības indikatora moduļa mājas lapā

 

Dalīties:
4. jūnijs, 2015, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs