19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Par novadu

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Apes novads atrodas Vidzemes reģiona ziemeļaustrumos. Tas robežojas ar Alūksnes, Gulbenes, Smiltenes un Valkas novadiem, kā arī Igaunijas – Valgas un Veru apriņķiem. Apes novads sastāv no Apes pilsētas, kas ir arī novada centrs, Apes pagasta, Gaujienas pagasta, Trapenes pagasta un Virešu pagasta.

 

Pēc teritorijas lieluma Apes novads ir astotais novads divdesmit piecu Vidzemes plānošanas reģionā ietilpstošo novadu vidū un aizņem 544,3 km2, t.sk. 28.4% lauksaimniecībā izmantojamā zeme, Apes novada pašvaldības ceļu un ielu kopējais garums ir 216,24 km. Teritorijas attīstības līmeņa indekss – 0,450 (pēc Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2018.gada datiem), kas ierindo novadu 73. vietā starp 110 Latvijas novadu pašvaldībām. Iedzīvotāju blīvums novadā – 6.53 iedz./km2.

Apes novads grāmata 2017


Kopējais iedzīvotāju skaits Apes novadā 3558, kas reģistrēts uz 01.01.2020. (saskaņā ar Iedzīvotāju reģistru ZZDats) – Apes pilsētā 918 un Apes pagastā 481, tātad ar kopējo skaitu Apes pilsētā un pagastā 1399, Gaujienas pagastā 872, Trapenes pagastā 691, Virešu pagastā 596 iedzīvotāji. Salīdzinājumā ar 01.01.2019. iedzīvotāju skaits samazinājies kopumā par 62 cilvēkiem. Kaut arī novads ir dažu kilometru attālumā no Igaunijas, 88% no visiem pastāvīgajiem iedzīvotājiem ir latvieši.

 


 

Bezdarba līmenis Apes novadā uz 30.11.2019. bija 4.6%, kas gada griezumā no 31.01.2019. ir par 1.3% samazinājies. Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem uz 30.11.2019. reģistrēto bezdarbnieku skaits 93, to vidū vislielākais bezdarbnieku skaits ir vecumā no 25 līdz 29 gadiem – kopumā 18, no 50 līdz 54 gadiem un no 60 un vairāk gadiem pa 13 bezdarbniekiem, vecumā no 55 līdz 54 ir 12 bezdarbnieki, un no 30 līdz 34 gadiem, no 40 līdz 44 gadiem un no 45 līdz 49  gadiem katrā vecuma grupā pa 8 bezdarbniekiem, vecuma grupā no 20 līdz 24 gadiem kopā 7 bezdarbnieki un no 35 līdz 39 gadiem kopā 6 bezdarbnieki. Skatoties pēc izglītības līmeņa, visvairāk bezdarbnieki ir tieši ar profesionālo izglītību, kopā 42.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem strādājošo mēneša vidējā darba samaksa bruto Apes novadā 2019.gada 3.ceturksnī EUR 692, salīdzinājumā ar 2018.gada 3.ceturksni, kad vidējā bruto darba samaksa Apes novadā bijusi EUR 614, palielinājums ir par EUR 78.

 


 

Apes novadā 2019.gadā reģistrēti 35 jaundzimušie (24 meitenītes un 11 puisīši), kas ir par 3 jaundzimušajiem vairāk nekā 2018.gadā. Apes novada Dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas dzimšanas apliecības 33 bērniņiem, bet 2 novada jaundzimušajiem dzimšanas apliecības izsniegtas citu novadu dzimtsarakstu nodaļās. Dzimušo bērnu skaits 2019.gadā Apes novada teritoriālajā dalījumā ir šāds: Apes pilsētā un Apes pagastā piedzimuši– 18 bērni; Gaujienas pagastā – piedzimuši 7 bērni; Trapenes pagastā – piedzimuši 9 bērni; Virešu pagastā – piedzimis 1 bērns.

Lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai, Apes novada dome 2019. gadā noteica vienreizēju bērna piedzimšanas pabalstu EUR 150,00 apmērā. Pašvaldība arī attīstījusi dažādus atbalsta veidus ģimenēm ar bērniem, daļēji sedzot ēdināšanas maksu izglītības iestādēs izglītojamiem, transporta izdevumus nokļūšanai uz izglītības iestādi un atpakaļ uz mājām, tiek atbalstītas arī daudzbērnu ģimenes un u.c.


 

Dzimtsarakstu nodaļā 2019. gadā reģistrētas 4 laulības, no tām svinīgos apstākļos noslēgtas 4 laulības, un ārpus pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas laulību telpām, citā tam piemērota vietā  noslēgtas 2 laulības. 

Pagājušajā gadā pamatojoties uz Zvērinātu notāru un tiesu iestāžu iesniegtajiem dokumentiem izdarīta atzīme par laulības šķiršanu 7 iepriekš noslēgtajos laulību reģistros. 


 

2019.gadā miruši 64 Apes novada iedzīvotāji (35 vīrieši un 29 sievietes). Apes novada Dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas 39 miršanas apliecības, bet 25 miršanas apliecības izsniegtas un miršanas gadījumi reģistrēti citu novadu dzimtsarakstu nodaļās, atbilstoši teritorijai kurā noticis miršanas fakts. Teritoriālo vienību dalījumā mirušo personu skaits 2019.gadā:

Apes pilsētā un Apes pagastā – 23 mirušās personas;

Gaujienas pagastā – 16 mirušās personas;

Trapenes pagastā – 18 mirušās personas;

Virešu pagastā – 7 mirušās personas.

Salīdzinājumā ar 2018. gadu, kad Apes novadā miris 51 iedzīvotājs, 2019.gadā miršanas gadījumu skaits ir pieaudzis.

 


 

Apes novadā uzņēmīgākie cilvēki ar savu neatlaidību attīsta savu vidi tieši šajā teritorijā, gan ražojot produkciju vietējam un ārvalstu tirgum. Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem uz 10.04.2019. Apes novadā reģistrētie nodokļu maksātāji, juridiskās personas un individuālie komersanti kopskaitā ir 302, to vidū vislielākais skaits ir zemnieku saimniecības – 160, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību kopā 82, biedrības 29, tajā skaitā 4 ar sabiedriskā labuma organizācijas statusu, individuālie komersanti, uzņēmēji – 21, budžeta iestādes – 5, nodibinājumi 2, draudzes – 2, tajā skaitā 1 ar sabiedriskā labuma organizācijas statusu un kooperatīvā sabiedrība – 1. Savukārt Apes novadā reģistrētie nodokļu maksātāji fiziskas personas – saimnieciskās darbības veicēji pavisam kopā ir 282, visvairāk 213 ir saimnieciskās darbības veicēji, 66 ir paziņotā (nereģistrējamā) saimnieciskā darbība, savukārt informācija par patentmaksu ir 3 maksātājiem.

Teritorijas attīstības līmeņa indekss – 0,450 (pēc Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2018.gada datiem), kas ierindo novadu 73. vietā starp 110 Latvijas novadu pašvaldībām.

Apes novadā 2019. gadā jau ceturto gadu sekmīgi darbojās Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs. Apes VPVKAC no 76 klientu centriem ieņem 46.vietu ar  34.3 sniegtajiem pakalpojumiem vidēji mēnesī 2019.gadā.

 

Sīkāku informācija par Apes novadu var iegūt Reģionālās attīstības indikatora moduļa mājas lapā

 

Dalīties:
4. jūnijs, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen