Attīstība

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Apes novada Ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija) – Dvēsele priecājas pievilcīgu dabas ainavu ielokā, kur augstākā vērtība ir cilvēks…

Ilgtspējīga attīstība ir koncepcija, kam jāsavieno ekonomiska izaugsme ar tādu dabas resursu apsaimniekošanu, kas dotu labumu visai sabiedrībai. Tā ir orientēta uz šo un nākamo paaudžu pastāvīgu dzīves kvalitātes uzlabošanu un labklājības veicināšanu, tā veicina dinamisku ekonomiku, augstu izglītības līmeni, labu medicīnisko aprūpi, sociālo un vides aizsardzību mierīgā un drošā pasaulē, respektējot kultūras daudzveidību.

Apes novadā tiek veicināta policentriska un vienmērīga novada attīstība, to panākot ar dažādu projektu realizēšanu, kas raksturo novada ekonomisko un sociālo situāciju. Ar projektiem tiek sakārtota infrastruktūra, uzlabojot cilvēku dzīves vidi, radot to pievilcīgu uzņēmējiem. Apes novada darbīgo ļaužu saimei pievienojas ar vien jauni un perspektīvi uzņēmēji, ar gatavību konkurēt, ar ideju pārpilnību un degsmi. Daļa no jauniešiem tikai šeit iedomājas sevi un savu nākotni. 

Attīstības virzieni:

 • Lauksaimnieciskā ražošana- Apes novada klimatiskie un ģeogrāfiskie apstākļi ir piemēroti lopbarības kultūraugu audzēšanai un lopkopības attīstīšanai.
 • Netradicionālā un bioloģiskā lauksaimniecība – videi draudzīga lauksaimnieciskās ražošanas attīstība piemērotās teritorijās (lielogu dzērveņu audzēšana, biškopība, vīngliemežu audzēšana, zivju audzēšana, u.c.).
 • Mežsaimniecība un kokapstrāde – pilnvērtīga mežu resursu izmantošana: mežu audzēšana un kopšana, mežistrāde un kokapstrāde novada teritorijā.
 • Dolomīta ieguve un pārstrāde – novada teritorijā rada produkciju ar augstu pievienoto vērtību.
 • Māla ieguve un pārstrāde – Apes novadā māla resursi ir piemēroti tieši keramikas izstrādājumu ražošanai (saimniecības keramika, māla figūriņas, dažādi suvenīri).
 • Mājražošana un sīkražošana – tiek radīti priekšnosacījumi reģiona mājražotāju un sīkražotāju uzņēmēju spēju palielināšanai, lai vecinātu saražotās produkcijas (pārtikas produkti, amatniecības izstrādājumi, suvenīri) vērtības pieaugumu un vietējo dabas resursu izmantošanu.
 • Tūrisma resursu pilnveidošana un attīstība – novadā noris reģionāli un valstiski nozīmīgi sporta pasākumi, skaistā daba un kultūrvēsturiskais mantojums vilina tūristus. Tiek attīstīti jauni tūrisma virzieni, kas veicina Apes novada atpazīstamību Latvijas un arī Eiropas līmenī.
 • Loģistikas centra izbūve transporta koridoru krustojumā pie starptautiskas nozīmes autoceļa A2,E77 ar reģionālas nozīmes ceļiem P19,P39. – loģistikas attīstība veicina jaunu darba vietu rašanos, pakalpojumu sfēras pilnveidošanos un nodokļu ieņēmumu pieaugumu pašvaldības budžetā.
 • Vietējo kooperatīvu, apvienību veidošanās novadā – ilgtspējīgas plāni un kopīgu mērķu īstenošana dod iespēju uzņēmējiem un uzņēmīgiem cilvēkiem sadarboties izejvielu iepirkšanas, apstrādes, uzglabāšanas, iesaiņošanas, pārdošanas un citās jomās, sekmējot reģiona attīstību.
 • Nevalstisko organizāciju (NVO) darbībai ir nozīmīga un būtiska sabiedrības vajadzību apmierināšanā un tautsaimniecības izaugsmes veicināšanā, aktīvas NVO novadā sniedz savu ieguldījumu un atbalstu ļoti dažādās sfērās: izglītībā, sportā, kultūras, sociālajā, uzņēmējdarbības, u.c.
 • Starptautisko tirgu apgūšana- sadarbības un pieredzes apmaiņas pasākumi ar kaimiņvalstīm ir būtisks uzņēmējdarbības attīstības virziens, kas rada priekšnoteikumus izejmateriālu iegādes un ražojumu pārdošanas nolūkā.
 • Sava zīmola izveide un attīstība – novadā saražotās produkcijas realizācija ar savu zīmolu paver iespējas vietējiem uzņēmējiem un mājražotājiem virzīt savu preci vai pakalpojumu vietējos un starptautiskos tirgos, kā arī nodrošina novada atpazīstamību un plašas nākotnes attīstības iespējas.

 

Uzņēmējdarbības speciāliste
Baiba VADONE
Tālr.:64307213;29436225
epasts: baiba.vadone@ape.lv

Dalīties:
8. septembris, 2014, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs