14.12. plkst.13:00 Sociālo jautājumu komitejas sēde 

14.12. plkst.15:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

21.12. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

28.12. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Plānošanas dokumenti

 

Apes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Apes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam


 

Apes novada attīstības programma

Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktuālā redakcija ar grozījumiem uz 24.02.2017.
Apes novada attīstības programmas uzraudzības ziņojums par 2015


 

 Apes novada teritorijas plānojums

Saistošie noteikumi Nr.7/2014 PAR APES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2014.-2025.GADAM TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMIEM UN GRAFISKO DAĻU
ANTP_Paskaidrojuma raksts
Teirtorijas_ izmantošanas_un_apbūves _noteikumi
Apes_pagasta_funkcionalais_zonejums
Apes_ciemu_teritorijas_funkcionalais_zonejums
Apes_pilsetas_funkcionalais_zonejums
Gaujienas_pagasta_funkcionalais_zonejums
Trapenes_pagasta_funkcionalais_zonejums
Viresu_pagasta_funkcionalais_zonejums
zonejuma_parskats


 

Vides pārskats

Vides parskats
Zinojums VP_TP


 

Gaujienas muižas ansambļa attīstības stratēģija 2018.-2022.gadam

 


Plānošanas dokumentu izstrādes arhīvs

 

Dalīties:
15. aprīlis, 2014, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs