Plānošanas dokumenti

Print Friendly, PDF & Email

 

Piedalies jaunā Smiltenes novada plānošanā 

 

Apes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Apes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam


 

Apes novada attīstības programma

Apes novada attīstības programma 2014., – 2020. gadam  Investīciju plāns ar groz. 12-11-2020.

Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktuālā redakcija ar grozījumiem uz 25.01.2018.

Grozījumi 25.04.2019. Apes novada attīstības programmā 2014-2020.gadam – investīciju plāna aktualizēta redakcija

Grozījumi 27.02.2020. Apes novada attīstības programmas 2014.2020.gadam – investīciju plāna aktualizēta redakcija

Apes novada attīstības programmas uzraudzības ziņojums par 2015


 

 Apes novada teritorijas plānojums

Saistošie noteikumi Nr.7/2014 PAR APES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2014.-2025.GADAM TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMIEM UN GRAFISKO DAĻU
ANTP_Paskaidrojuma raksts
Teirtorijas_ izmantošanas_un_apbūves _noteikumi
Apes_pagasta_funkcionalais_zonejums
Apes_ciemu_teritorijas_funkcionalais_zonejums
Apes_pilsetas_funkcionalais_zonejums
Gaujienas_pagasta_funkcionalais_zonejums
Trapenes_pagasta_funkcionalais_zonejums
Viresu_pagasta_funkcionalais_zonejums
zonejuma_parskats


 

Vides pārskats

Vides parskats
Zinojums VP_TP


 

Gaujienas muižas ansambļa attīstības stratēģija 2018.-2022.gadam

 

Apes novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments 2019.-2024.gadam

 

 Plānošanas dokumentu izstrādes arhīvs

 

Dalīties:
15. aprīlis, 2014, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs